• 

W Dniu Strażaka – 4 maja br. poznamy zdobywców prestiżowych statuetek w Konkursie FLORIANY!

Do rozstrzygnięcia I. edycji Konkursu FLORIANY pozostało zaledwie kilka dni. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 4 maja 2017r. Tego właśnie dnia zostaną wyłonieni oraz nagrodzeni zwycięzcy, których prospołeczne inicjatywy zostały najlepiej ocenione. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło aż 375 zgłoszeń z całej Polski.

O prestiżowe statuetki FLORIANÓW walczą nominowani w 12 kategoriach czyli 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzech najlepszych pracodawców zgłoszonych przez uczestników Konkursu:

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo   – Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie
Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Komitet Budowy Obiektu rekreacyjno-Sportowego wsi Zielkowo, Urząd Gminy Lubawa
Czas realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2016
Finansowanie: Środki pozyskane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki z Gminy Wiejskiej Lubawa, przekazane z Kasy OSP oraz przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Urząd Gminy Lubawa, środki  pozyskane przez OSP ze zbiórki od mieszkańców, sponsorzy i darowizna jednego z druhów OSP. Wkład niefinansowy:   praca społeczna druhów i mieszkańców przy budowie oraz w przygotowanie imprezy na otwarcie obiektu.

W wyniku realizacji projektu powstała nowa infrastruktura użytku publicznego – boisko, plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń do wspólnych spotkań. Obiekt umożliwi rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez  najmłodszych jak i starszych mieszkańców Zielkowa oraz gości.  Jednocześnie przestrzeń do codziennej rekreacji uatrakcyjniła wieś jako miejsce zamieszkania i wpłynęła na podniesienie jakości życia. Staje się wizytówką wsi oraz całego regionu. Dodatkowym efektem inicjatywy jest integracja społeczna, która rozwinęła się w trakcie tworzenia obiektu, poprzez współpracę pokoleń, wzmocnienie lokalnych więzi i solidarności. Dzieci i młodzież miały też okazję do poznania lokalnej historii, obyczajów a także okazję do rozwoju osobistego w życiu społecznym. Beneficjentami obiektu powstałego jako efekt podjętej inicjatywy będą wszyscy mieszkańcy wsi Zielkowo – od najmłodszych po seniorów a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości, jak również mieszkańcy całej gminy i powiatu.

OSP w Nowych Żukowicach – Gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie
Inicjatywa: Remont  wozu strażackiego na rakwie w latach 2015-216 oraz pokazy edukacyjne OSP Nowe Żukowice
Projekt realizowany przez OSP z parterami: Urząd Gminy Lisia Góra
Czas realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016
Finansowanie: w większej mierze środki własne OSP. Wkład niefinansowy: większość  prac została wykonane czynem społecznym przez Druhów OSP Nowe Żukowice

Celem inicjatywy była edukacja i aktywizacja środowiska lokalnego oraz  promowanie dziedzictwa historycznego poprzez wykorzystanie 100-letniej pompy strażackiej  i zabytkowego wozu konnego na rakwie. W jej wyniku realizacji została odrestaurowana 100-letnia pompa strażacka oraz utworzona sześcioosobowa grupa reprezentacyjna, która przyczyniła się do promocji lokalnej twórczości kulturalnej a także aktywnego trybu życia. W pokazach uczestniczy ok. 400 mieszkańców rocznie.

OSP w Gąbinie – Gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Adaptacja pomieszczeń w strażnicy OSP Gąbin na świetlicę miejską
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Urząd Miasta i Gminy Gąbin
Czas realizacji: 04.03.2016 – 09.09.2016
Finansowanie: środki z budżetu UMiG Gąbin, środki pozyskane przez OSP w Gąbinie z darowizn sympatyków jednostki i strażaków. Wkład niefinansowy: praca społeczna strażaków, wsparcie właściciela przedsiębiorstwa

W ramach realizacji projektu zaadaptowano garaże na funkcjonalną świetlicę miejską dla mieszkańców gminy, która stała się miejscem spotkań społeczności, zebrań mieszkańców z przedstawicielami samorządowymi, zebrań klubu rowerowego Miasta i Gminy Gąbin, Towarzystwa Piłsudczyków – Oddział Gąbin, prób Orkiestry Dętej OSP oraz szkoleń strażaków. Nowa przestrzeń jest także miejscem szkoleń MGOPS dla zagrożonych wykluczeniem społecznym, spotkań Ośrodka Doradztwa Rolniczego z rolnikami, zebrań Lokalnej Grupy Działania tworzącej projekty unijne dla mieszkańców całego powiatu oraz prób „Teatru niewielkiego” działającego w Gąbinie. W świetlicy odbyła się też konferencja Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej zorganizowanej wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Urzędem MiG Gąbin. W przyszłości świetlica będzie mogła także pełnić rolę lokalu wyborczego.

OSP w Grabowcu – Gmina Rzeczniów, powiat lipski, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 10.01.2015 –  25.02.2015
Finansowanie: środki własne OSP

Zrealizowana inicjatywa podniosła standard użytkowy nowej przestrzeni oraz zapewniła obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Spowodowała ożywienie działalności kulturowej, zmobilizowała  do wspólnych działań na rzecz wsi i wzmocniła integrację międzypokoleniową. Świetlica stała się atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, organizacji zebrań wiejskich, szkoleń, przyjęć z uroczystych okazji rodzinnych i wiejskich, imprez związanych z kultywowaniem tradycji zwyczajów ludowych. Beneficjentami zrealizowanej inicjatywy są wszyscy mieszkańcy Grabowca a także społeczności okolicznych miejscowości.

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP w Miejscu Odrzańskim – Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski, województwo opolskie
Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU”
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Gmina Cisek
Czas realizacji: 01.10.2016 – 07.11.2016
Finansowanie: środki Urzędu Gminy, wsparcie partnerów – Firmy Kamet, galerii „Odrzańskie Ogrody”, Firmy Aisko i Cewe Color

Założenie projektu polegało na edukacji społeczeństwa na temat  bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom związanym z tlenkiem węgla. Inicjatywa skierowana była do dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – do rodziców. Czynnikiem mobilizującym do przeprowadzenia akcji na szerszą skalę była zatrważająca ilość zdarzeń z tlenkiem węgla, w których w sezonie grzewczym 2015/2016 odnotowano ponad 2 000 poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. Inicjatywa informacyjno-edukacyjna objęła swoim zasięgiem nie tylko najmłodsze pokolenia, ale wszystkich mieszkańców gminy oraz osoby odwiedzające 2 największe centra handlowe województwa opolskiego, użytkowników mediów społecznościowych. Statystyki Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie już odzwierciedlają efekty akcji informacyjno-edukacyjnej: wzrost o ponad 300% wyjazdów do zdarzeń spowodowanych alarmem czujek, i w których nie było potrzeby hospitalizowania domowników.

OSP Frysztak – Gmina Frysztak, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie
Inicjatywa: Pierwsza pomoc oraz odblaski dla młodych z terenu Gminy Frysztak (inicjatywa cykliczna)
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami
Czas realizacji: 01.01.2015 – 01.12.2016
Finansowanie: dofinansowanie z fundacji ORLEN – DAR SERCA oraz z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dofinansowanie z Gminnej Komisji D/S Zwalczania Problemów Alkoholowych. Wkład niefinansowy: wsparcie  (odblaski) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego prywatne druhów OSP

Efektem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w ruchu drogowym dzięki noszeniu elementów odblaskowych, zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cyklicznie organizowane warsztaty wpływają także na lepsze zapamiętywanie i przyswajanie materiału szkoleniowego przez dzieci i młodzież co owocuje aktywnym uczestnictwem w szkoleniach, warsztatach oraz pokazach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

OSP w Zielonce – Gmina Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie
Inicjatywa: Program publicznego dostępu do defibrylacji w ramach Funduszu Obywatelskiego Miasta Zielonka na 2016 r.
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Miasto Zielonka
Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Finansowanie: środki z budżetu Miasta Zielonka z Funduszu Obywatelskiego

Celem inicjatywy była budowa sieci defibrylatorów AED dostępnych przez całą dobę dla mieszkańców Zielonki i w efekcie zakupiono 5 defibrylatorów AED, które zostały umieszczone w newralgicznych punktach miasta. Lokalizację defibrylatorów – miejsca, w których potencjalnie istnieje możliwość zaistnienia zdarzenia związanego z nagłym zatrzymaniem krążenia i akcji serca – wytypowano na podstawie analizy natężenia ruchu. Jedno urządzenie znajduje się na wyposażeniu OSP w Zielonce. Efektem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzrost ich świadomości w zakresie udzielania przedmedycznej  pomocy z zastosowaniem AED, wynikające ze szkoleń i treningów. Projekt zdobył uznanie mieszkańców i uzyskał poparcie w głosowaniu w ramach Funduszu Obywatelskiego. Inicjatywa przeprowadzona z inspiracji druhów OSP przyczyniła się także do popularyzowania działalności straży wśród mieszkańców i zwiększenia świadomości mieszkańców działaniach OSP wykraczających poza gaszenie pożarów.

OSP Bogunice – Gmina Lyski, powiat rybnicki, województwo śląskie
Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 05.06.2016 – 04.12.2016
Finansowanie: środki pozyskane z funduszu „Działaj lokalnie”, środki własne OSP. Wkład niefinansowy: praca wolontariuszy, wykorzystanie istniejącego zaplecza OSP

Inicjatywa „Przycisk życia w Bogunicach” wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w całej gminie, znacznie zwiększyła świadomość i podniosła umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki tej inicjatywie podniesiono kwalifikacje strażaków w ratowaniu życia i wszystkie przeszkolone osoby będą potrafiły udzielić pierwszej pomocy oraz użyć urządzenia typu AED w każdym miejscu, w którym się znajdą. Wskutek przeprowadzonych działań informacyjnych mieszkańcy będą umieli uruchomić przycisk życia, by pomóc swoim bliskim lub sąsiadom. Przeszkolone osoby potwierdziły, że przezwyciężyły lęk przed udzielaniem pomocy i używaniem defibrylatora AED. Beneficjantami inicjatywy są wszyscy mieszkańcy wsi. Będą nimi również wszyscy ludzie, którym w przyszłości zostanie udzielona pierwsza pomoc przez osoby przeszkolone w ramach inicjatywy „Przycisk życia w Bogunicach”.

OSP w Jodłówce Wałki – Gmina Tarnów, powiat tarnowski, województwo małopolskie
Inicjatywa:  Stworzeni by pomagać – podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.03.2016 – 28.12.2016
Finansowanie: środki z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne OSP Wkład niefinansowy: praca wolontariuszy

Projekt miał na celu podniesienie umiejętności kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów oraz zwiększenie kompetencji w zakresie metod obsługi, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas posługiwania się pilarkami spalinowymi,  podniesienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach ekstremalnych – zagrożenia życia, samorozwój uczestników oraz podniesienie umiejętności społecznych – pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości. W projekcie wzięli udział  druhowie z różnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych terenu gminy. Wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne zwiększyły potencjał OSP – wpłynęły na udoskonalenie porozumienia między OSP i pracy zespołowej. Efektem jest również lepsza edukacja społeczności umożliwiająca kreowanie pożądanych postaw obywatelskich. Odnotowano także większą aktywność społeczną i obywatelską wśród druhów, czego przykładem jest m. in. przekazanie zdobytej wiedzy uczniom w Szkołach Podstawowych oraz Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym, które są przyszłością każdego OSP. Strażacy podnieśli kompetencje i kwalifikacje a mieszkańcy Gminy zyskali 45 strażaków z tytułem Ratownika Medycznego.

OSP w Karsinie – Gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie
Inicjatywa: Widoczny numer domu i sprawny hydrant – czyli głos młodych w ważnej sprawie
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 15.05.2015 – 15.10.2015
Finansowanie: środki pozyskane w ramach konkursu grantowego dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych (Fundusz Akumulator Społeczny, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych). Wkład niefinansowy: praca społeczna członków Zespołu, wsparcie lokalnej firmy

Celem projektu było przeprowadzenie lokalnej akcji prewencyjnej mającej na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom sołectwa Karsin jaki wpływ na bezpieczeństwo ma właściwe oznakowanie budynków i posesji oraz sprawna sieć hydrantowa na wypadek pożaru. Grupa projektowa składała się z strażaków i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Karsin.  Projekt skierowany był przede wszystkim do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie (w sumie ok 400 uczniów) oraz dorosłych mieszkańców sołectwa Karsin. W sumie beneficjentami projektu była grupa 2 200 mieszkańców wsi Karsin. Realizacja inicjatywy przyczyniła się wzrostu świadomości mieszkańców sołectwa Karsin na temat lokalnych problemów, z którymi borykają się służby ratownicze, wzrosło zaufanie społeczeństwa do działalności OSP a przede wszystkim zwiększyło się bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy zakresie lokalnego systemu bezpieczeństwa. Na części budynków bez właściwego pojawiły się tabliczki z czytelną nazwą ulicy i numerem posesji, niesprawne hydranty zostały naprawione przez gminne służby komunalne. Dodatkowo, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Karsin nauczyli się zespołowej pracy na projekcie, a w dwóch samochodach gaśniczych OSP zainstalowano tablety z programem „Strażak OSM”.

III Ochrona środowiska i ekologia

OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej – Gmina Kalwaria, powiat wadowicki , województwo małopolskie
Inicjatywa: Wymiana kotła C.O. w budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Czas realizacji: 25.05.2016 – 31.07.2016
Finansowanie: dotacja z Gminy Kalwaria Zebrzydowska, wkład własny OSP

Celem projektu było obniżenie kosztów ogrzewania budynku OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmianę opału z węgla kamiennego na ekologiczny pellet drzewny. Beneficjentami projektu są druhowie z OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej korzystający z remizy podczas przygotowań do wyjazdów do akcji ratowniczych oraz mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej.

OSP w Grzegorzewie – Gmina Grzegorzew, powiat kolski, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Zużyte baterie zbieramy, wspólnie w Gminie Grzegorzew i Ochotniczą Strażą Pożarną w Grzegorzewie o środowisko dbamy
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Urząd Gminy w Grzegorzewie
Czas realizacji: 01.06.2016 – 30.06.2016
Finansowanie: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, współfinansowanie WFOSiGW w Poznaniu, środki Gminy Grzegorzew

Inicjatywa dotyczyła zbiórki zużytych baterii i jej celem było zwiększenie wiedzy ekologicznej całej społeczności w zakresie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska wynikających z nieodpowiedniego składowania baterii. Działania edukacyjne miały na celu zwiększyć świadomość wśród mieszkańców na temat znaczenia segregacji odpadów. Celem była także edukacja w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz uświadamia, że taka postawa jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. W przedsięwzięciu – konkurs, festyn ekologiczny – uczestniczyła znacząca część mieszkańców, a zrealizowany projekt wniósł do życia mieszkańców bardzo dużo pozytywnej wiedzy.

OSP w Przymiłowicach – Gmina Olsztyn, powiat częstochowski , województwo śląskie
Inicjatywa: Staw w Przymiłowicach – poprawa estetyki miejscowości poprzez wykonanie prac porządkowych
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Urząd Gminy i Sołectwo Przymiłowice
Czas realizacji: listopad 2016
Finansowanie: Urząd Gminy w Olsztynie. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP

Celem projektu była poprawa estetyki i wizerunku polskiej wsi, wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez uporządkowanie centrum miejscowości, w której znajduje się staw. Realizacja zadania przyczyniła się również do integracji społeczności lokalnej, większej aktywności i zaangażowaniu w sprawy wsi jej mieszkańców w połączeniu z ochroną środowiska naturalnego. Zrealizowane zadanie wpłynęło na aktywność turystyczną, która jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Została stworzona szansa na prawidłowe i zgodne z polityką ekorozwoju atrakcyjne zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie przyczyniło się również do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionu i miejscowości. Odnowiona przestrzeń będzie służyła również gminie, wzmocni jej ofertę turystyczną o znaczeniu ponadregionalnym, przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na jej obszarze, w tym na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

OSP w Mnikowie – Gmina Liszki, powiat krakowski, województwo, małopolskie
Inicjatywa:  Nie wypalaj traw – zniszczysz życie ludzi i zwierząt
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.06.2016 – 31.06.2016
Finansowanie: nagroda grantowa (konkurs) Starostwa Powiatowego w Krakowie, środki własne OSP

Celem akcji było podnoszenie świadomości ekologicznej uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych na temat zagrożeń wynikających z wypalania traw czy słomy oraz wskazywanie innych rozwiązań pozbywania się problemu w gospodarce agrarnej, które wpłyną na poprawę komfortu życia społeczności.

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP w Bródkach   – Gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji
Projekt realizowany przez OSP z partnerami – Sołtys i Rada Sołecka wsi Bródki, Urząd Miasta i Gminy Lwówek
Czas realizacji: 15.05.2015 – 30.09.2016
Finansowanie: środki z budżetów samorządowych, fundusz sołecki, dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla OSP za konkurs „Pięknieją Wielkopolskie  Wsie”. Wkład niematerialny: praca strażaków i mieszkańców wsi

Inicjatywa polegała na zagospodarowaniu zaniedbanej sadzawki w reprezentacyjnym miejscu – centrum wsi. Dzięki projektowi wieś Bródki stała się piękniejsza i atrakcyjniejsza. Zyskała miejsce wypoczynku, rekreacji i zabaw przeznaczone do publicznego użytkowania. Poprawiło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzięki utworzeniu dużego zbiornika przeciwpożarowego. Dodatkowo mieszkańcy i przyjezdni zatrzymujący się przy sadzawce św. Floriana poznają bogatą historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródkach,  jej wkład w rozwój tej Małej Ojczyzny, opisaną na tablicy  informacyjnej. Jednocześnie miejscowa jednostka OSP wykazała się umiejętnością zorganizowania społecznej inicjatywy, zmobilizowania całej społeczności wokół działań na rzecz wspólnego dobra i pozyskiwania środków na sfinansowanie projektu. Dodatkowym efektem inicjatywy było pokazanie mieszkańcom okolicznych wsi, że wspólnym społecznym zaangażowaniem można zrealizować zamierzenia pozornie niemożliwe. Beneficjentami inicjatywy są wszyscy mieszkańcy wsi. Projekt został zrealizowany przy zaangażowaniu społecznym strażaków ochotników,  mieszkańców gminy oraz ze wsparciem finansowym ze strony władz samorządowych.

OSP w Łuszkowie – Gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Plener rzeźbiarski – sztuka wychowuje i integruje
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gmina Krzywiń, Koło Gospodyń Wiejskich w Łuszkowie
Czas realizacji: 01.04.2016 – 01.07.2016
Finansowanie: Budżet gminy Krzywiń, sponsorzy. Wkład niefinansowy: praca społeczna mieszkańców, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich i druhów OSP

Celem projektu było nawiązanie dialogu i stworzenie więzi między twórcami a odbiorcami dzieł rzeźbiarskich oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju ducha artystycznego młodzieży gminnej. Dodatkowym efektem przeprowadzonych zajęć było propagowanie aktywnego trybu życia oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Celem było również zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie wioski. Efektem przeprowadzonej inicjatywy jest integracja całej społeczności wsi a także zapoznanie uczestników z pracą rzeźbiarza i zwiększenie szacunku do drzew. 4 rzeźby powstałe w trakcie przedsięwzięcia zdobią obecnie centrum Łuszkowa upiększając estetykę przestrzeni publicznej. W projekcie wzięło udział ponad 300 osób –  mieszkańców, gości, przyjaciół sołectwa i gminy Krzywiń.

OSP w Biernej  – Gmina Sulików, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie
Inicjatywa: Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców Biernej
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gmina Sulików
Czas realizacji: 10.03.2014 – 31.12.2016
Finansowanie: dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład inwestycyjny Gminy Sulków. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca integracyjno -rekreacyjnego w Biernej poprzez budowę altany i uporządkowanie niecki po byłym basenie. Podstawowym efektem jest kontynuacja przez mieszkańców wsi działań rozpoczętych przez OSP Bierna. Społeczność bardziej zaangażowała się w uporządkowanie i zagospodarowanie całego terenu. Zwiększyła się aktywność i świadomość lokalna. Od momentu wybudowania altany w miejscu tym dwukrotnie witano Nowy Rok. Odbywają się tam liczne festyny wiejskie integrujące mieszkańców. Spotkania Rady Sołeckiej również odbywają się w nowo powstałej infrastrukturze. Organizowane są również imprezy tematyczne jak Dzień Matki czy Dzień Dziecka. Przy okazji takich spotkań strażacy pokazują swoje umiejętności, a niejednokrotnie robią szkolenia tematyczne. Realizacja projektu stanowiła bodziec dla społeczności lokalnej i pokazała, że można coś zrobić dla dobra ogółu. Wieś startuje w konkursie organizowanym przez Powiat Zgorzelecki „Nasza Wieś – mamy się czym pochwalić”, a prezentacja działań oraz gościna odbywa się w również w altanie.

OSP Goraj  – Gmina Goraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie
Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 2015 – 2016
Finansowanie: środki finansowe gminy, dotacja Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego, fundusze sołeckie, środki parafialne oraz sponsoring przedsiębiorców, prywatne środki członków OSP

Dzięki inicjatywie zorganizowanej przez OSP w Goraju przywrócono ład estetyczny i zwiększono bezpieczeństwo na zaniedbanych dotychczas cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków. Cmentarze uporządkowano, zadbano o groby, wyremontowano kapliczkę, postawiono ołtarz polowy na cmentarzu żołnierskim, postanowiono nowe ogrodzenie. W wyniku podjętych działań udało się także przywrócić pamięć wśród lokalnej społeczności o miejscu spoczynku ofiar I Wojny Światowej. Dodatkowym i istotnym efektem inicjatywy było zjednoczenie mieszkańców oraz władz samorządowych wokół ważnych dla lokalnej społeczności obiektów należących do tradycji i kultury tego miejsca, poprzez zaangażowanie ich we wsparcie finansowe, ale przede wszystkim poprzez zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz wspólnych wartości. Beneficjentami inicjatywy są mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające cmentarze – w sumie tysiące ludzi.

OSP w Nacławiu  – Gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo  zachodniopomorskie
Inicjatywa: Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Nacławiu
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Gmina Polanów
Czas realizacji: 01.01.2015 – 29.05.2015
Finansowanie: dotacja z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (środki z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego RYBY) i z Gminy Polanów

Celem projektu była  poprawa estetyki otoczenia budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Nacławiu oraz nadanie im funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Efektem projektu jest głównie korzyść ogólnospołeczna, która wpływa pośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Nacław, polegająca na stworzeniu skwerku parkowego – miejsca spotkań dla mieszkańców, poprawa estetyki i spójności otoczenia oraz nadanie mu funkcji rekreacyjno-sportowej, polepszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców a także zwiększenie aktywności wewnątrz wsi poprzez działania na rzecz utrzymania utworzonego skwerku w odpowiednim stanie – poczucie odpowiedzialność.

V Edukacja

OSP w Porębie – Gmina Myślenice, powiat myślenicki , województwo małopolskie
Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: samorząd
Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Finansowanie: dotacje Urzędu Miasta i Gminy, środki własne członków OSP i sympatyków. Wkład niefinansowy: wolontariat

Efektem przeprowadzonych działań jest działający Klub, którego opiekunów wspierają, na zasadzie wolontariatu, członkowie OSP z wykształceniem pedagogicznym. W Porębie powstało przyjazne i bezpieczne miejsce, zapewniające wyrównywanie szans edukacyjnych, i w którym  najmłodsi mieszkańcy mogą spędzać czas w sposób atrakcyjny i kreatywny,  w którym rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, kondycję fizyczną, zabawę i pracę zespołową. W ramach zajęć lepiej poznają lokalną historię i tradycje, mają możliwość spotykania interesujących ludzi. Są te zachęcani do korzystania z instytucji kulturalnych i oświatowych. Dodatkowo, bliżej poznają życie strażaka, a przystępując do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorą udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Klub jest ważnym miejscem zwłaszcza dla dzieci z rodzin patologicznych, ponieważ w tym właśnie miejscu odnajdują spokój, poczucie bezpieczeństwa, radość życia, poczucie godności,  prawo do życia w spokoju i bezpieczeństwie. Klub współdziała z lokalnymi organizacjami, ze Szkołą podstawową,  chętnie wspiera działania Parafii, Koła Gospodyń Wiejskich i rady Sołeckiej. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatywy są dzieci i młodzież oraz ich rodzice, ale w szerszym kontekście wychowawcze i edukacyjne efekty działalności Klubu w przyszłości przyniosą korzyści całej społeczności.

OSP Letnica – Gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie
Inicjatywa: OSP – pomaga, uczy, zapobiega. OSP – nie tylko do pożaru
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: samorząd
Czas realizacji: 06.06.2016 – 15.09.2016
Finansowanie: dofinansowanie z Urzędu Gminy Świdnica. Wkład niefinansowy: darowizny rzeczowe od mieszkańców, PIP w Zielonej Górze

Celem projektu, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  i gimnazjalnych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, było przede wszystkim nauczenie ich właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożenia jak pożar czy konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Podczas cyklu spotkań edukacyjnych zakończonych konkursem promowano również aktywne formy spędzania wolnego czasu, innego niż przed komputerem. Efektem akcji, poza uczeniem się zachowań w przypadku zagrożenia, integracji,  było poznanie przez dzieci  historii ich rodziców i sposoby spędzania wolnego czasu w dobie, gdy nie było Internetu ani telewizji nadającej program 24h na dobę. Głównymi organizatorami działań byli członkowie OSP Letnica aktywnie wspierani przez  mieszkańców, pracowników gminy, strażaków PSP z Zielonej Góry.

OSP Radwanice – Gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo  dolnośląskie
Inicjatywa: Strażacki Dzień Dziecka
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Czas realizacji: 16.05.2016 – 16.06.2016
Finansowanie: środki Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, OSP

Celem projektu była integracja oraz edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców różnych grup społecznych Gminy Radwanice w szczególności dzieci, poprzez organizację festynu, wspólną zabawę, naukę pomocy i zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Akcja była odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, jak integracja, aktywna forma wypoczynku oraz nauka i uświadamianie jak ważne jest wczesne reagowanie, pomoc przedmedyczna i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa.  Działania wpłynęły na widoczny wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (wszystkich uczestników imprezy – około 700 os.) na temat wczesnego i właściwego reagowania w przypadkach zagrożenia utraty mienia, życia lub zdrowia. Uczestnicy zwiększyli też swoją wiedzę na temat pracy strażaków. Kolejnym efektem wspólnych działań jest również zacieśnienie więzi i chęć do dalszej współpracy jednostki OSP z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Radwanicach, wspólnie przyczyniać się do polepszenia jakości życia mieszkańców.

OSP w Kalinowie  – Gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
Inicjatywa: Płomienie pod naszą kontrolą
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: wrzesień 2015 – listopad 2016
Finansowanie: środki z Polskiej Fundacji Dzieci  i Młodzieży, OSP, sponsorzy oraz środki pozyskane przez młodzież

Celem projektu było zaktywizowanie młodzieży w wieku 13-19 lat skupiającej się wokół OSP w Kalinowie oraz OSP w Pisanicy, a także pozyskanie przez nich umiejętności pomocnych w przyszłym życiu zawodowym. Poprzez projekt uczestnicy zdobyli wiedzę pożarniczą połączoną z elementami historii i tradycji, kształtującej postawy prospołeczne i poczucie tożsamości lokalnej. W trakcie realizacji projektu mieszkańcy zaczęli pozytywnie postrzegać działania młodzieży. Zwiększyło się zainteresowanie pierwszą pomocą przedmedyczną. Młodzież w trakcie realizacji projektu, podbudowała swoją samoocenę, z łatwością otwierała się na nowe pomysły i podejmowała wyzwania, nauczyła się współpracy, realizacji wspólnego zadania. Podczas załatwiania spraw dotyczących projektu i nie tylko, nieśmiałość przerodziła się w pewność siebie. Wskutek podjętych działań i dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy podejmowane są kroki w kierunku utworzenia kobiecej drużyny przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy. Młodzież została tez zaproszona do dalszej współpracy przez  dyrektorów szkół oraz Domu Kultury.

OSP w Jankowie Przygodzkim – Gmina Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Pierwsza pomoc – ważna sprawa
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.08.2016 – 16.12.2016
Finansowanie: dotacja Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach Programu Działaj Lokalnie, środki własne OSP. Wkład niefinansowy:  zaangażowanie społeczne OSP

Celem podjętej inicjatywy było nauczenie jak największej liczby mieszkańców podstawowych zasad i czynności, które należy wykonać dla ratowania życia oraz, dodatkowo – przypomnienie postępowania w zakresie zapobiegania pożarom, zaczadzeniom i zadymieniom. Inspiracją do szkoleń o tym profilu była potrzeba zgłaszana przez samych mieszkańców. Dzięki przeszkoleniu mieszkańców, grupy osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, od przedszkolanek po nauczycieli z dyrekcją Zespołu szkół włącznie, zwiększono poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników szkoleń i umożliwiono im pozyskanie nowych umiejętności a także pewności siebie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

OSP Niegowonice  – Gmina Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie
Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Finansowanie: środki własne prowadzącego spotkania – druha Tomasza Męcik-Kronenberga z Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z Psem OSP Niegowonice

Celem projektu była edukacja przez zabawę z psami ratowniczymi wykorzystywanymi na co dzień w akcjach poszukiwawczych, poznanie ich mądrości, determinacji oraz możliwości służenia społeczeństwu jakie oferuje działalność w OSP. Zajęcia z psami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców oraz opiekunów placówek, w których odbywały się spotkania. Organizatorzy inicjatywy otrzymywali liczne zaproszenia i prośby o przeprowadzenie zajęć, a w niektórych przypadkach spotkania te były powtarzane. W 2016 r. odbyło się 26 spotkań z psami: w przedszkolach, świetlicach i szkołach, na festynach, podczas dożynek w gminie Łazy i sąsiednich miejscowościach, podczas szkolenia ratowniczego OSP. Dzięki uprzejmości strażaków i kierownictwa PSP przeszkolono także 80 dzieci w zakresie zabiegów reanimacyjnych prowadzonych u dzieci i dorosłych. Podczas Gali Wolontariatu uczestnicy podkreślali prospołeczny charakter inicjatywy „Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek”, a  autor inicjatywy otrzymał z rąk Posłów i Senatorów RP nagrodzę „Laur Wolontariatu” oraz wizerunek psa ratowniczego wykonanego przez dzieci w skali 1:1.

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały – Gmina Baranów Sandomierski, powiat  tarnobrzeski, województwo podkarpackie
Inicjatywa: Z Wisłą za pan brat
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Czas realizacji: 01.05.2016 –  30.09.2016
Finansowanie: Środki OSP, dotacja FIO- PIL

Inicjatywa dotyczyła popularyzacji wykorzystania zasobów związanych z Wisłą w kontekście wypoczynku, rekreacji oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Grupa wolontariuszy i młodzież uczestnicząca w projekcie podjęła się działań promujących ten zasób i ukazała praktyczną możliwość jego wykorzystania na rzecz rekreacji i wypoczynku mieszkańców Podkarpacia, poprzez przygotowanie, organizację spływu Wisłą i duży akcent upowszechniania i promocji walorów tej inicjatywy. W efekcie powstało solidne partnerstwo na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia. W spływie uczestniczyło blisko 50 osób, a dzięki inicjatywie rozpowszechniono atuty i zasoby Wisły, pokazano jej szlak jako alternatywę do wypoczynku i rekreacji – informacje ze spływu zostały upowszechnione wielotorowo w mediach lokalnych, regionalnych i w TV ogólnopolskiej. Sukcesem inicjatywy jest także zaplanowanie kolejnego spływu „3 Korony: Kraków – Sandomierz – Warszawa” z deklaracją włączenia się jeszcze większej ilości partnerów.

OSP w Grzybowej Górze – Gmina Skarżysko, powiat skarżyski, województwo  świętokrzyskie
Inicjatywa: Sportowy zawrót głowy w Grzybowej Górze
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Powiat Skarżyski, Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze
Czas realizacji: 01.05.2016 – 30.06 2016
Finansowanie: środki z konkursu Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury oraz w zakresie sportu, środki OSP, prywatne. Wkład niefinansowy: wolontariusze

Celem projektu było upowszechnianie sportu amatorskiego w różnych grupach wiekowych, połączone z promocją powiatu i jego mieszkańców. Zorganizowano zawody sportowe w biegach przełajowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z posiłkiem regenerującym, festyn integrujący mieszkańców powiatu skarżyskiego i sąsiadujących sołectw. W zawodach udział wzięło 38 osób rywalizujących na dystansach od 100 m (przedszkolaki) do 2000 m (dorośli). Druhowie OSP zapewniali bezpieczeństwo na trasie biegów oraz podczas całego przedsięwzięcia. Społeczność lokalna Grzybowej Góry pomogła w przygotowaniach oraz podczas realizacji zadania czynnie włączając się w podejmowane działania. Projekt przyczynił się do propagowania idei aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o swoje zdrowie oraz szerzenia działań na rzecz dobra społeczeństwa.

OSP  Jagodzin – Gmina Węgliniec, powiat Zgorzelski, województwo dolnośląskie
Inicjatywa: Gminny Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec podczas Biesiady Wiejskiej Jagodzin 2016
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Stowarzyszenie „Moja Wieś Jagodzin”, Sołectwo Jagodzin
Czas realizacji: 26.08.2016 – 27.08.2016

Założeniem ogólnym projektu było zorganizowanie zawodów sportowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Węgliniec, które miały na celu podniesienie sprawności i umiejętności w działaniu członków MDP oraz jednocześnie miały być jednym z głównych punktów programu Biesiady Wiejskiej Jagodzin 2016. Zorganizowanie zawodów sportowych w duchu współzawodnictwa i integracji pozwoliło mile spędzić czas druhom wszystkich MDP z terenu Gminy Węgliniec.  Wydarzenie to odpowiadało także na problem organizacji czasu i zajęć dla młodzieży z terenów wiejskich.

OSP Złe Mięso – Gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie
Inicjatywa: Budowa Boiska Sportowego we wsi Złe Mięso
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: luty – listopad 2016
Finansowanie: środki z grantu konkursowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, środki OSP, partnerów społecznych i samorządowych. Wkład niefinansowy:  praca społeczna druhów OSP i mieszkańców

Celem projektu była budowa boiska sportowego trawiastego we wsi Złe Mięso, w której nie istniała żadna infrastruktura sportowa. Beneficjentami inicjatywy są przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu wsi, które dzięki temu mogą rozwijać aktywność fizyczną. Stworzone zostało miejsce wypoczynku oraz spotkań mieszkańców jak również miejsce ćwiczeń dla OSP jak i przestrzeń do organizacji zawodów pożarniczych na szczeblu parafii i gminy.  Dodatkowym efektem tej inicjatywy jest integracja środowiska wiejskiego członków OSP i MDP, ich rodzin i mieszkańców.

OSP w Polesiu – Gmina Łyszkowice, powiat łowicki , województwo łódzkie
Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE – wielkie bieganie w małej wsi
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2016
Finansowanie: prywatni sponsorzy oraz składki biegaczy, strażaków OSP i radnych gminy, GOKiS Łyszkowice. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP, sponsoring pucharów i nagród

Celem inicjatywy było zaszczepienie wśród lokalnej społeczności nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez bieganie, integracja mieszkańców poprzez wspólne treningi, wyjazdy czy spotkania okolicznościowe. Najważniejszym efektem projektu „Running OSP Polesie” jest zdrowszy tryb życia mieszkańców poprzez uprawianie sportu – seniorzy w mniejszym stopniu narzekają na nadciśnienie, młodzież spędza więcej czasu na bieganiu niż przez telewizorem. Członkowie klubu uczestniczyli już w Półmaratonie Łowickim i Skierniewickim, warszawskich biegach na 10 km, a pierwsza w historii gminy całodniowa impreza biegowo-rekreacyjna „Biegamy Polesie 2016” przyciągnęła 220 zawodników, wśród których najmłodsi mieli po 4 lata. W czerwcu 2017r. odbędzie się kolejna impreza sportowa „Biegamy Polesie 2017”. Działalność klubu dodatkowo sprzyja integracji społeczeństwa i jednocześnie odsłania otwartość OSP na nowe pomysły oraz entuzjazm w ich realizowaniu.

Oddział Powiatowy ZOSP RP Żnin – Gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
Inicjatywa: Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP 2015 rok
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 15.03.2015 – 10.04.2015
Finansowanie: środki Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Toruń, dotacje Powiatu Żnińskiego, Gminy Gąsawa i Gminy Barcin, wsparcie Zarząd Główny ZOSP RP i Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego. Zaangażowanie samorządów, strażaków oraz przedsiębiorców
Projekt zakładał przeprowadzenie rozgrywek sportowych na poszczególnych szczeblach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), których zwieńczeniem był Turniej Ogólnopolski w Halowej Piłce Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 roku. Turnieje te odbywają się na terenie Powiatu Żnińskiego cyklicznie od 6 lat. Uczestnikami Turnieju było 16 drużyn OSP z 10 województw. Zakładane rezultaty to: podniesienie sprawności fizycznej OSP 200 strażaków i członków drużyn zarówno młodzieżowych, jak i dorosłych, zintegrowanie drużyn , zagospodarowanie czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia całej społeczności a w szczególności jednostek pełniących służbę publiczną, nawiązywanie nowych znajomości, wymiana doświadczeń, wzmocnienie komunikacji poprzez grę zespołową.

VII Kultura i tradycja

OSP w Lekowie – Gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Urząd Gminy w Regiminie, Fundacja „Lilium” powołana na rzecz rozwoju Gminy Regimin,  firma ROL-SPAW Andrzej Smoleński
Czas realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016
Finansowanie: środki Urzędu Gminy w Regiminie, wpłaty od darczyńców, Zbiórki pieniędzy organizowane przy cmentarzu parafialnym

Celem  projektu była konserwacja zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Lekowie, które wyróżniają się nie tylko kunsztem artystycznym i są „świadkami historii”. Celem było również budowanie świadomości historycznej mieszkańców Gminy Regimin i parafii lekowskiej m. in. za pomocą odtworzenia losów osób spoczywających w tych mogiłach. Efektem projektu jest renowacja trzech nagrobków i pozyskanie środków na sfinansowanie konserwacji kolejnych grobów. Dzięki projektowi mieszkańcy Gminy Regimin i Parafii Lekowo mogli zapoznać się z życiorysami osób pochowanych na miejscowym cmentarzu. Stało się to możliwe dzięki wydaniu książki „Ocalić od zapomnienia. Cmentarz w Lekowie”. Ponadto, zwiększyła się świadomość historyczna, a także wrażliwość na potrzebę dbania o zabytkowe obiekty. Dodatkowo, bogata historia własnej okolicy staje się powodem do dumy.

OSP Pludry  – Gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
Inicjatywa: Izba pamięci
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów
Czas realizacji: od czerwca 2015
Finansowanie: środki Gminy Dobrodzień i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów. Wkład niefinansowy:  zaangażowanie społeczne OSP

Celem projektu jest promowanie lokalnej historii i tradycji poprzez zaprezentowanie przedmiotów codziennego użytku, zdjęć i dokumentów. Uczniowie szkół uczestniczący w zajęciach w Izbie Pamięci mają możliwość wysłuchania i „dotknięcia” historii, poznania realiów życia minionych pokoleń – również na podstawie wspomnień seniorów przychodzących na spotkania z młodzieżą.

OSP Czarna Dąbrówka – Gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie
Inicjatywa:  Razem będziemy przenosić góry / żywa lekcja historii „Na sztos rzuciliśmy, nasz życia los”
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Klub Wolontariatu Gminy Czarna Dąbrówka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
Czas realizacji: 23.08.2016 – 13.11.2016
Finansowanie: środki z Funduszu Akumulator Społeczny, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Starostwa Powiatu Bytowskiego, sponsorzy

Projekt miał na celu zintegrować dwie, działające na rzecz drugiego człowieka, grupy w Gminie Czarna Dąbrówka: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz Wolontariuszy z Klubu Wolontariatu. Powstało wiele możliwości pobudzenia ludzi do działania, w tym osób starszych, samotnych czy chorych. Wspólnie wykonywane zadania oraz aktywnie spędzony czas miał pobudzić młodych ludzi do wypracowania wspólnych metod i technik dalszej współpracy ale również opracowania kolejnego etapu projektu skierowanego do szerokiego grona mieszkańców gminy. Wielokrotnie organizowane było pokazy, festyny i innego rodzaju imprezy integracyjne. Wynikiem całości projektu jest przede wszystkim pobudzenie wśród społeczności lokalnej wartości najważniejszych: życia, patriotyzmu i wolności, ale również nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wspólne działania wolontariackie.

OSP Łodygowice – Gmina Łodygowice, powiat żywiecki, województwo śląskie
Inicjatywa: Ochotnicza Straż Pożarna jako wolontariat
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: luty 2015 – czerwiec 2015
Finansowanie: środki OSP

Założeniem projektu było uświadomienie mieszkańcom, że można poświęcać swój wolny czas na ratowanie życia innym na zasadach wolontariatu. Dzięki organizowanym w szkołach, zebraniach wiejskich czy uroczystościach gminnych spotkaniach i pokazach wzrosło zainteresowanie służbą w OSP, które przełożyło się na powiększenie liczby członków ochotniczej straży.

OSP Lubnia  – Gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie
Inicjatywa: 300% normy
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: wrzesień 2016
Finansowanie: ze środków prywatnych realizatorów projektu

Myślą przewodnią inicjatywy było pokazanie młodym pokoleniom realiów życia w czasach PRL-u, uświadomienie im  ewolucji technologicznej jaka się dokonała. Jednocześnie była to doskonała okazja, by zachęcić młodych mieszkańców do zgłębiania historii rejonu. Dzięki podjętym działaniom stworzono całej lokalnej społeczności okazję do przypomnienia i wyjaśnienia na przykładzie maszyn rolniczych na czym polega kontrast między dzisiejszą technologią a pracą na roli w tamtym czasie. Starsi mieszkańcy z emocjami wspominali dawne czasy i swoją ciężką pracę – ożywiając wspomnienia pokazywali jak niegdyś wiązano słomę i chętnie snuli opowieści o tym „jak to było za tamtych czasów”, natomiast młodzi – zapoznali się z dotąd nieznanymi im mechanizmami pracy gospodarczej. Inicjatywa, przeprowadzona podczas dorocznych dożynek (w  2016r.  w gminie Brusy odbyły się dożynki wojewódzkie) dodatkowo sprzyjała integracji pokoleń przy wspólnej zabawie.

OSP Pawłowo – Gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie
Inicjatywa: Ogólnopolski zlot samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego i wszystkiego co związane z pożarnictwem
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 27.06.2016 – 31.07.2016
Finansowanie: środki Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego darowizny, sponsorzy. Wkład niefinansowy:  wolontariat OSP

Celem przedsięwzięcia było propagowanie historii pożarnictwa, ochrony przeciwpożarowej a także dobrych zachowań społeczeństwie. Podczas zlotu, każdy kto chciał mógł upodobnić się do strażaków niosących pomoc innym, oddając krew w mobilnym krwiobusie. Celem było również zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP, aby w ten sposób mogli spożytkować swój czas wolny na niesienie pomocy  innym ludziom. W trakcie imprezy prezentowane były pojazdy i sprzęt pożarniczy, które w akcjach brały udział kilkadziesiąt lat temu, a odrestaurowane służą jako „żywa historia”, można było również zobaczyć nowoczesne akcesoria i samochody. Akcja przysłużyła się tez promocji regionu chojnickiego, ponieważ uczestnicy zlotu, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, mogli podziwiać „serce Kaszub” oraz kulturę kaszubską.

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP w Ulanicy – Gmina Dynów , powiat rzeszowski, województwo podkarpackie
Inicjatywa: Dziadku powiedz jak to było z…” – warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży z Ulanicy
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Szkoła Podstawowa w Ulanicy i Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, grupa nieformalna – Lokalna Grupa Etnograficzna
Czas realizacji: 14.09.2016 – 30.12.2016
Finansowanie: środki z programu „Działaj Lokalnie 2016”, grant miejscowego Ośrodka Programu – Fundacji Generator Inspiracji z Futomy, środki OSP. Wkład niefinansowy:   praca wolontariuszy

Celem projektu było utrwalenie w formie multimedialnej informacji o przeszłości naszej miejscowości i jej najstarszych mieszkańców poprzez zaangażowanie najmłodszego pokolenia oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży historią małej ojczyzny i kraju poprzez pryzmat rodzinnych doświadczeń, zgromadzenie dokumentacji zdjęciowej i filmowej, wykształcenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł (dokumenty, osoby) oraz zwięzłego i atrakcyjnego ich prezentowania (warsztaty dziennikarskie). W efekcie powstała książka „Ulanickie wesele” (praca zbiorowa), filmy z przebiegu projektu, archiwum zdjęciowe i faktograficzne, wystawa fotograficzna, a uczestnicy mieli możliwość kształcenia umiejętności pozyskiwania informacji oraz ich utrwalania.

OSP w Górkach Zagajnych – Gmina Kcynia, powiat nakielski , województwo kujawsko-pomorskie
Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Kobiet koło Górki Zagajne
Czas realizacji: 01.04.2016 – 31.10.2016
Finansowanie: dotacja Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu na „Kulturę i tradycję”, środki OSP. Wkład niefinansowy: wkład rzeczowy

Inicjatywa polegała na stworzeniu kącika kulinarnego i budowie pieca chlebowego będących okazją do stworzenia unikalnego w powiecie nakielskim miejsca nawiązującego do tradycji wspólnego wypiekania chleba, zorganizowania miejsca spotkań społeczności. Efektem inicjatywy jest przywrócenie estetycznego wyglądu przestrzeni w centrum wsi, zwiększenie atrakcyjności wsi poprzez budowę unikalnego pieca  do wypieku chleba i stworzenie nowego miejsca spotkań wspólnoty. Natomiast przeprowadzone warsztaty i Święto chleba wzbogaciły wiedzę mieszkańców z zakresu ludowej tradycji i znaczenia chleba. Projekt przyczynił się do integracji pokoleń i powrotu do tradycji wspólnego świętowania. Praca przy projekcie rozbudziła aktywność mieszkańców do wspólnych działań, a kącik kulinarny stał się nieodłącznym elementem infrastruktury wykorzystywanym przy organizacji biesiad i festynów organizowanych przez OSP oraz Panie z Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet. Beneficjentami inicjatywy są mieszkańcy wsi oraz osoby przyjeżdżające z okolic, dzieci ze szkól dla, których przeprowadzane będą warsztaty, Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni.

OSP Mąkoszyce – Gmina Lubsza, powiat brzeski, województwo  opolskie
Inicjatywa: Pierwsza pomoc przedmedyczna dla seniorów – teoretycznie i praktycznie w województwie opolskim
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami
Czas realizacji: 01.05.2016 – 31.12.2016
Finansowanie: środki Samorządu Województwa Opolskiego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Doświadczenie OSP pozwoliło postawić diagnozę o ogromnej potrzebie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej szczególnie w środowiskach senioralnych co doprowadziło do powstania zainicjowania projektu cyklu szkoleń i warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej adresowanych do seniorów z terenu całego woj. opolskiego. Bezpośrednim efektem osiągniętym w wyniku realizacji projektu był wzrost wiedzy i sprawności praktycznych grupy przeszkolonych seniorów w tym inwalidów – podczas Światowego Dnia Inwalidy ok. 1000 osób uczestniczyło w specjalnym pokazie ratownictwa medycznego zaprezentowanego przez profesjonalnych ratowników z OSP Mąkoszyce oraz firmy Wojnarowski. Wzrost świadomości prawidłowych i przemyślanych zachowań w obliczu wypadków przełoży się na zmniejszenie negatywnych konsekwencji przy braku lub niewłaściwej reakcji świadków tragicznych wydarzeń. Priorytetem jest zwiększanie świadomości społecznej o roli i znaczeniu pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie seniorów (ok. 50 osób) jako liderów promujących idee pierwszej pomocy poprzez praktyczne działanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych bezpośrednio do ok. 20 000 odbiorców.

OSP Mrowino – Gmina Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: od 2015r.
Finansowanie: środki własne OSP. Wkład niefinansowy: praca społeczna strażaków OSP

Celem inicjatywy jest uświadamianie seniorów o niebezpiecznych zdarzeniach, z którymi mogą mieć styczność w życiu codziennym i w jaki sposób im zapobiegać. Edukacja dotyczy przede wszystkim zatruć czadem i ratującej życie roli czujników w pomieszczeniach mieszkalnych, zasad bezpieczeństwa palenia drewnem w kominkach i kotłowniach centralnego ogrzewania oraz udzielania pierwszej pomocy. W wyniku prowadzonych działań zwiększa się świadomość seniorów w zakresie codziennego bezpieczeństwa – umiejętnego korzystania z pieców, sprzętu AGD oraz umiejętności w alarmowaniu służb ratunkowych. Seniorzy otrzymują także realną pomoc ze strony OSP w zakupie i instalacji czujników czadu,  w zakresie prawidłowego korzystania z kominków i pieców. Zwiększa się ich odwaga do udzielania pierwszej pomocy.

OSP w Spręcowie – Gmina Dywity, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie
Inicjatywa: Wiejska międzypokoleniowa akademia sztuki w Spręcowie
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 30.04.2016 – 31.12.2016
Finansowanie: środki publiczne Gminy Dywity

Założeniem inicjatywy było wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności poprzez aktywne uczestnictwo różnych grup wiekowych i środowisk w warsztatach tematycznych obejmujących różne dziedziny sztuki. Głównym celem projektu była integracja różnych grup wiekowych  i rozwijanie poczucia wspólnoty międzypokoleniowej, realizacja ich aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Efektem projektu jest zauważalna zmiana nastawienia uczestników warsztatów wobec innych grup pokoleniowych, w tym w postrzeganiu osób starszych a także podjęcie kolejnych działań w celu podtrzymania tych relacji. Owocem działań są również wytwory artystyczne stworzone w trakcie warsztatów, film dokumentalny pokazujący m. in. wystawę oraz Dzień Twórczości Międzypokoleniowej.

IX Integracja społeczna

OSP w Białym Kościele – Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski , województwo małopolskie
Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…
Projekt realizowany przez OSP z partnerami
Czas realizacji: 01.05.2016 – 14.12.2016
Finansowanie: środki własne OSP, darowizny, zbiórki pieniężne

W ramach inicjatywy, OSP wyposaża Oddział  Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w pulsoksymetry lub inny niezbędny sprzęt. Odwiedziny pokazują  jak bardzo dzieci czekają na te spotkania i jak bardzo się z nich cieszą. Inicjatywa ma też drugi wymiar – społeczny, ponieważ wspólna praca, zaangażowanie całej wspólnoty na rzecz chorych dzieci, budują i wzmacniają więzi rodzinne i społeczne. Najlepszym potwierdzeniem potrzeby prowadzonej inicjatywy jest uśmiech na twarzach chorych dzieci i ich rodziców oraz słowo „Dziękuję”.

OSP Podkońce  – Gmina Rzeczniów , powiat lipski, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Robota, schadzki, muzykowanie kluczem do współczesnej integracji międzypokoleniowej
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Urząd Gminy, Grupa Nieformalna Podkończanie,
Czas realizacji: 15.04.2016 – 30.09.2016
Finansowanie: środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie (FIO-ML). Wkład niefinansowy: środki rzeczowe pozyskane od sponsorów, partnerów, Urzędu Gminy w Rzeczniowie  oraz wolontariat druhów OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalnej Podkończanie, mieszkańców, partnerów, Krzysztofa Marka-cieśli

Potrzebą społeczności było reaktywowanie działań kulturalnych naszych przodków, historii i przekazywanie tego dziedzictwa młodemu pokoleniu i jednocześnie integrowanie się w myśl zasad zawartych w tytule projektu:  przy robocie, schadzkach, muzykowaniu. Projekt dał możliwość samorealizacji, uczestnictwa we wspólnocie, uaktywnił ważny zasób jakim dysponuje społeczeństwo naszej wsi czyli zaangażowanie ludzi. Praca mieszkańców na rzecz dobra wspólnego zawsze integrowała ludzi i uczyła szacunku do tego dobra. W materialnym wymiarze, projekt zaowocował poprawa estetyki w centrum wsi, zagospodarowaniem drugiej części placu za remizą, wybudowaniem wiaty, huśtawki i magazynku. Realizacja projektu w 2015 r. zapoczątkowała tradycję wspólnych spotkań przy pieczonym ziemniaku a robota, schadzki, muzykowanie, kiełbasa z grilla i piecenioki stały się sposobem na integrację międzypokoleniową w Podkońcach traktowaną jako główny efekt projektu 2016 r. Młode pokolenie, poprzez udział w konkursie, warsztatach, turniejach bezpośrednio zetknęło się z historią, która na długo pozostanie w ich pamięci. Odbiorcami projektu są Podkończanie – 200 osób, OSP – 25 osób, uczestnicy warsztatów – 25 osób, zebrań, spotkań, szkoleń, uroczystości rodzinnych i publicznych, rajdów rowerowych z czterech powiatów oraz trzech lokalnych rajdów, ok. 300 osób, pasjonaci geocachingu, nordic walking.

OSP Stare Juchy – Gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie
Inicjatywa: JAMA Euro Trip 2016
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Urząd Gminy w Rzeczniowie, grupa nieformalna Podkończanie
Czas realizacji: 01.04.2016 – 03.12.2016
Finansowanie: zbiórki pieniężne, środki Urzędu Gminy, środki własne Radnych Gminy, organizacje pozarządowe, środki OSP i składki uczestników
W projekcie przyjęto kilka celów – pokazanie lokalnej społeczności, że działanie z OSP jest zaszczytem oraz zainspirowanie młodego pokolenia do interesujących form spędzania wolnego czasu. Efektem projektu był zakup sprzętu do ratownictwa medycznego, integracja młodzieży, rozwinięcie współdziałania lokalnej społeczności i różnych środowisk, kilkudniowy wyjazd 12-osobowej grupy młodzieży z OSP w Starych Juchach do Niemiec, Holandii, Belgii i Francji uwieczniony na filmie, organizacja 4 wystaw i spotkań z młodzieżą szkolną Starych Juchach, Ełku i Wydminach a także utworzenie Akademii Młodego Jamowca.

OSP w Grabowcu – Gmina Rzeczniów, powiat Lipski, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Grabowiecki Festyn Strażacki
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.06.2016r. –  25.08.2016r.
Finansowanie: środki własne OSP. Wkład niefinansowy: zaangażowanie społeczne OSP

Celem projektu było aktywizowanie i zaangażowanie mieszkańców Grabowca we wspólne dobro i wzajemną zabawę poprzez wspólne spędzanie czasu. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu wyszła z inicjatywą zorganizowania letniej imprezy plenerowej pn. „Grabowiecki Festyn Strażacki” na którym wspólnie bawili się mieszkańcy Grabowca, Gminy Rzeczniów a także licznie przybyli goście. Dodatkowo była to wspaniała okazja do promowania idei ochotniczego pożarnictwa, przekazania tradycji strażackich oraz szerzenia wiedzy przeciwpożarowej wśród młodszego pokolenia. Organizacja „Grabowieckiego Festynu Strażackiego” uaktywniła lokalną społeczność, OSP w Grabowcu powiększyło się o nowych ochotników. Efektem inicjatywy jest także kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

OSP w Sułkowicach – Gmina Iwanowice, powiat krakowski , województwo małopolskie
Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku biorące czynny udział w procesie rehabilitacji
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: październik 2015 – maj 2016
Finansowanie: środki OSP oraz od mieszkańców gminy

Celem projektu była aktywizacja oraz integracja osób niepełnosprawnych wzrokowo z osobami sprawnymi poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań kulturalno-rozrywkowych, podczas których poruszano tematy związane z bezpieczeństwem i służbą OSP. Beneficjentem inicjatywy był Związek Niewidomych – Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu. Istotnym efektem była również wynikająca z projektu integracja społeczności, będąca wspólnym dobrem i korzyścią. Projekt potwierdził potrzebę organizowania zajęć integrujących osoby niepełnosprawne z całą społecznością. Niepełnosprawni aktywnie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach, a pełnosprawni mieszkańcy czuli się potrzebni drugiej stronie.

OSP w Równem – Gmina Strachówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie
Inicjatywa: Wspólna integracja Równe wzbogaca
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 01.08.2015 – 20.12.2015
Finansowanie: środki Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu (program „Działaj Lokalnie -IX” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności), środki własne. Wkład niefinansowy:  wolontariat
Celem projektu było  podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie wszystkich grup społeczności, od  tych od najmłodszych poprzez młodzież ,gospodynie domowe po seniorów  do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i ciekawy w okresie jesienno-zimowym. Efektem z realizacji projektu było pozyskanie nowych członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, lepsza integracja dzieci oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze starszymi mieszkańcami miejscowości, zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa Równe.

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany – Gmina Korytnica , powiat węgrowski , województwo mazowieckie
Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna
Projekt realizowany przez OSP z partnerami
Czas realizacji: 01.06.2016 – 30.12.2016
Finansowanie: środki własne OSP, dofinansowanie z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, środki Urzędu Gminy oraz prywatnych sponsorów

Celem projektu było stworzenie multimedialnej sali w remizie OSP Rabiany, w której mieszkańcy gminy mogliby korzystać z Internetu. Dzięki stworzeniu nowoczesnej przestrzeni w remizie OSP Rabiany udało się przełamać niską aktywność społeczną i brak chęci współdziałania z innymi mieszkańcami. W efekcie udało się zaktywizować młodzież do działań z osobami starszymi a także przeciwdziałać zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań multimedialnych mieszkańców oraz integrację społeczną. Beneficjentami projektu są mieszkańcy wsi Rabiany ich goście oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości (około 120 osób).

XI Współpraca zagraniczna

OSP w Bielewie – Gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Gmina Krzywiń, Koło Gospodyń Wiejskich w Bielewie
Czas realizacji: 11.03.2016 – 04.09.2016
Finansowanie: środki Gminy Krzywin i OSP Bielewo. Wkład niefinansowy: społeczne zaangażowanie OSP Bielewo i jednostek zaprzyjaźnionych, wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Bielewie i lokalnych firm

Międzynarodowy Zlot zorganizowano w celu integracji strażaków z OSP działających na terenie gminy Krzywiń, szczególnie z jednostek typu „M”, które straciły dawne znaczenie a posiadają piękna historię i pokazanie w działaniu starych sikawek i samochodów. Przy tej okazji promowano także lokalne potrawy. Zlot umożliwił pokazanie dawnego dorobku jednostek OSP typu „M”, pobudził ich do aktywności i wskazał możliwości pracy z dziećmi, seniorami oraz współpracy z podobnymi jednostkami straży z zagranicy. W Zlocie uczestniczyło 17  OSP z gminy Krzywiń, kilka zaprzyjaźnionych z powiatu kościańskiego i gostyńskiego, 2 drużyny z zagranicy i około 1000 widzów, a stoisko z potrawami z „pyr” było oblegane. PYR-CAR zintegrował mieszkańców, wypromował wieś. Impreza odbiła się dużym echem w okolicy. Organizatorzy spodziewają się tłumów widzów na kolejnym Zlocie w 2017r.

OSP w Budzowie – Gmina Stoszowice , powiat ząbkowski, województwo dolnośląskie
Inicjatywa: Współpraca bez granic
Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Urząd Gminy
Czas realizacji: 11.09.2015 – 31.12.2015
Finansowanie: wsparcie finansowe Urzędu Gminy Stoszowice i Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych,  środki OSP, środki własne druhów OSP, wsparcie lokalnych przedsiębiorców

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice z jednostką Technisches Hilfswerk OV Berlin – Lichtenberg. Efektem, który udało się osiągnąć, jest zwiększona mobilność i gotowość bojowa jednostki przekładająca się a na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie jej działania. Kolejnym elementem, który udało się zrealizować, jest polepszenie współpracy  między ochotniczymi jednostkami straży pożarnej z terenu Gminy Stoszowice, co przynosi niewymierne korzyści podczas wspólnych działań, a wspólne ćwiczenia to również motywacja do nauki języków obcych oraz okazja  zapoznania się z kulturą innego kraju, dając możliwości druhom na samo udoskonalanie. Poprzez realizację w/w projektu Gmina Stoszowice zyskuje na promocji swojego regionu, pokazując uczestnikom z Niemiec swoje walory turystyczne, krajobrazowe i kulturowe. Beneficjentami projektu są: Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Gmina Stoszowice, Technisches Hilfswerk OV Berlin.

OSP Węgorzyno – Gmina Węgorzyno, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie
Inicjatywa: Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka, połączona ze szkoleniem
Projekt realizowany przez OSP  z partnerami: Gmina Węgorzyno
Czas realizacji: 28.03.2015 – 31.05.2015
Finansowanie: środki z Funduszu Małych Projektów (program Operacyjny Celu  3 „Europejska Współpraca Terytorialna”  – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia  – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej, dofinansowanie Gminy Węgorzyno.

Celem projektu była kontynuacja kontaktów z  niemieckim partnerem-Gminą Uckerland i wspólne uczestnictwo strażaków w szkoleniu „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc”, które było zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. W ramach projektu przeszkolono 40 strażaków ochotników z 2 gmin, umożliwiono uczestnikom nabycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Efektem inicjatywy jest również zwiększenie się poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gmin Węgorzyno i Uckerland oraz możliwość podejmowania dalszych wspólnych inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym.

OSP w Głębowicach – Gmina Osiek, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 20.08.2016 – 27.08.2016
Finansowanie: dotacje Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminy Osiek, wsparcie finansowe ABS Bank Spółdzielczy,  środki własne OSP, osób prywatnych  i sponsorów. Wkład niefinansowy: wolontariat, praca społeczna OSP w Głębowicach, Państwowe Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Restauracja „Tarniówka”, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzykach

Celem spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec jest wzmocnienie przyjaznych relacji pomiędzy młodzieżą – dążenie do długotrwałego partnerstwa pomiędzy MDP Głębowice i JF /Glienicke-Nordbahn. Główny efekt spotkania to dalsza integracja oraz współpraca pomiędzy młodzieżą i opiekunami z Polski i Niemiec, zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń wśród ratowników, a przede wszystkim rozwój młodzieży i nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami z Niemiec – większość młodzieży kontynuuje kontaktowanie się przy pomocy komunikatorów internetowych. Uczestnicy chętnie uczestniczyli we wszystkich punktach programu i wyrazili chęć uczestnictwa w wymianie w kolejnym roku.

OSP w Lotyniu  – Gmina Okonek, powiat złotowski, województwo wielkopolskie
Inicjatywa: Ćwiczenia polsko-niemieckie
Projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Czas realizacji: 27.05.2016 – 29.05.2016
Finansowanie: środki Urzędu Gminy i OSP

Głównym celem realizowanego przez nas przedsięwzięcia były wspólne ćwiczenia strażaków ochotników z obu krajów. Beneficjentami korzystającymi w różny sposób z wyników projektu są druhny i druhowie z jednostek OSP Lotyń, Łubowo, Okonek, Stockelsdorf, Mori. Polsko-niemieckie ćwiczenia sprzyjają rozwijaniu kontaktów między strażakami z obu krajów, wspólnej integracji i wymianie doświadczeń. Projekt, oprócz zdobycia i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności strażackich, umożliwił także zakup sprzętu strażackiego i drobnego wyposażenia.

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica Spółka Akcyjna, województwo wielkopolskie. Amica S.A  –  producent sprzętu AGD, firma zatrudnia ok. 2 500 pracowników mieszkających w okolicach Wronek. Prezes Zarządu Amica S.A., Pan Jacek Rutkowski, jest zaangażowany w działania o szerokim zakresie, które przynoszą pracownikom i społeczności wiele korzyści poprawiających jakość  życia: OSP Amica, Fundacja Amicis, firmowe przedszkole i żłobek Amica Kids dla dzieci pracowników, finansowanie i szkolenie 92 wykwalifikowanych ratowników dbających o bezpieczeństwo w firmie. Pracownicy mogą także korzystać z przychodni zakładowej, dodatkowych badań profilaktycznych i ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego. W uznaniu za zaangażowanie, finansowe i rzeczowe, w wsparcie lokalnych grup społecznych, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wręczył w 2015 r. Prezesowi Amica S.A. statuetkę „Duma Wronek”.

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o. Sp.k, województwo wielkopolskie. Nowak Okucia Meblowe Sp. z o.o. Sp. k. – firma z branży metalowej z siedzibą w Olszowej składająca się z 2 zakładów zatrudnia ok. 400 osób.
Alojzy Nowak, założyciel firmy wyróżnia się prospołeczną postawą wobec problemów środowiska wiejskiego, w którym żyje i funkcjonuje. Troszczy się o właściwe warunki pracy, szkoły, parafii i funkcjonowania wiejskich organizacji. Służy pomocą finansową, rzeczową oraz nieodpłatnie świadczonymi usługami (prace ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne, sprzęt transportowy i budowlany), przekazuje 1% podatku dochodowego na rzesz miejscowej OSP, partycypuje w kosztach  inwestycji wiejskich i samorządowych, wspiera  m. in. szkołę, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, LZS, parafię. Dzięki społecznej pomocy A. Nowaka, ważne dla wspólnoty obiekty jak remiza OSP wraz z kuchnią Koła Gospodyń Wiejskich, boisko i pomieszczenia LZS, szkoła i kościół zyskały na atrakcyjności i funkcjonalności, stwarzając całej społeczności lepsze warunki do spotkań i wspólnego spędzania czasu. W wyniku współpracy przedsiębiorców z organizacjami wiejskimi i samorządem gminnym wieś stale się rozwija, przyciągając nowych mieszkańców – zgodnie z danymi statystycznymi w latach 2008-2015 we wsi przybyło 35 nowych posesji i powstają następne, wzrosła liczba mieszkańców  i wynosi obecnie 1126 (jest to wieś o największej liczbie ludności w gminie Kępno), wzrasta liczba podmiotów gospodarczych (w 2010 r. było ich 48, obecnie 66).

Szkoła Podstawowa w Biernej, województwo dolnośląskie. Szkoła Podstawowa w Biernej swoimi działaniami bardzo wspiera lokalną społeczność. To zaangażowanie w głównej mierze przynosi efekty edukacyjne oraz integracyjne i zaowocowało stworzeniem szeregu działań społecznych na stałe włączonych do tradycji lokalnych. Kadra pedagogiczna traktuje uczniów indywidualnie, przeprowadza wizyty w domach celu sprawdzenia warunków do nauki, nawiązując tym samym lepsze relacje z rodzicami. To dzięki życzliwości kadry pedagogicznej Obchody Dnia Babci i Dziadka stały się świętem całej społeczności lokalnej. Pracownicy Szkoły wraz z dziećmi i Radą Sołecką Wsi Bierna organizują Wigilię i „Jasełka” dla mieszkańców Biernej. Szkoła uatrakcyjnia festyny wiejskie organizując przedstawienia, wspólne śpiewanie,  wraz z dziećmi chętnie uczestniczy w zajęciach rękodzielniczych, pomaga dzieciom i rodzicom organizację akcji w ramach programu  „Moda na ekologa”. Szkoła, ucząc dzieci  szacunku do osób starszych, zainicjowała współpracę Domem Pomocy Społecznej „OSTOJA” , w ramach której cyklicznie odwiedzają przebywające tam osoby starsze.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w naszym Konkursie!