Regulamin konkursu

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Zarząd Wykonawczy ZOSP RP i realizowany przez miesięcznik „Strażak” – Pismo ZOSP RP.

 2. Konkurs przeprowadzany jest, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla zespołów tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego poziomu gmin i powiatów oraz Ochotnicze Straże Pożarne lub Ochotnicze Straże Pożarne i inne organizacje, instytucje oraz lokalnych pracodawców i przedsiębiorców.

 3. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego na terenie gmin i powiatów w latach 2015-2016.

 4. Celem Konkursu jest promowanie dobrej współpracy Samorządów i środowisk lokalnych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, poprawy jakości życia oraz aktywizowania społeczności lokalnych i wprowadzania służących im innowacyjnych rozwiązań. Jak również nagradzanie najlepszych wspólnie zrealizowanych prospołecznych projektów.

 5. Konkurs będzie organizowany cyklicznie.

 6. Wszelkie informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na stronach internetowych: Związku OSP RP, „Strażaka”, Partnerów Konkursu oraz na stronie floriany.pl.

II. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia publikacji regulaminu do 28 lutego 2017 r.

 2. Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły i konsorcja utworzone na potrzeby danego projektu przez:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) oraz OSP,

  2. Placówki podlegające samorządowi terytorialnemu (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i inne) oraz OSP,

  3. Jednostki samorządu terytorialnego (lub podlegające mu placówki) oraz OSP i lokalnych pracodawców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, bądź inne podmioty,

  4. OSP i inne podmioty np.: lokalni pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje, inne organizacje pozarządowe.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć zespoły, które do 28 lutego 2017 r. prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację konkursową (zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszego Regulaminu) na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa. Z dopiskiem: FLORIANY.

 4. Uczestnicy mogą zgłosić na Konkurs po jednym projekcie w każdej kategorii.

 5. Konkurs przeprowadzi Kapituła Konkursu w składzie określonym przez Organizatora.

III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej

 1. Na Konkurs należy przygotować pracę konkursową, na którą składają się:

  • opis zrealizowanego projektu opracowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu,

 2. Pracę konkursową należy przygotować w formie:

  • opisu zrealizowanego projektu (załącznik nr 2) sporządzonego w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i w wersji papierowej,

  • dodatkowej dokumentacji (zdjęcia, materiały wideo, itp.) na płycie CD lub DVD.

 3. Opis zrealizowanego projektu musi spełniać następujące wymogi formalne:

  • zgłaszający są jego autorami lub współautorami,

  • napisany jest w języku polskim,

  • jest zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Regulaminu,

  • spełnia określone w Regulaminie wymagania,

  • został dostarczony pod wskazany w Regulaminie adres w terminie określonym przez Organizatora.

 4. Opis zrealizowanego projektu musi spełniać następujące wymagania:

  • opis zrealizowanego projektu musi być sporządzony w dwóch wersjach:

   • wersji elektronicznej przygotowanej w programie Word lub innym edytorze tekstu, zapisany w formacie .doc. na płycie CD lub DVD,

   • wersji papierowej.

  • opis projektu zawierać powinien dodatkową dokumentację (zdjęcia, materiały wideo, itp.) zapisaną na płycie CD lub DVD.

IV. Warunki udziału

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej pod wskazany w Regulaminie adres w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego). Nadesłanie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.

 2. Prace konkursowe dostarczone po 28 lutym 2017 r. nie będą brały udziału w Konkursie.

 3. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu, a materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem.

V. Kapituła Konkursu

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu.

 2. Członkowie Kapituły oraz Organizator Konkursu mogą zaprosić do grona jury na kolejny rok osoby wybrane spośród grona zwycięzców poprzedniej edycji Konkursu.

 3. Zadania Kapituły Konkursu:

  • kwalifikacja zgłoszonych prac do Konkursu,

  • ocena zakwalifikowanych prac zgodnie z kryteriami,

  • przyznanie nagród,

  • czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

 4. Kapituła może zaprosić autorów zgłoszonych prac konkursowych, by dodatkowo zaprezentowali swój projekt przed Kapitułą.

 5. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.

 6. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.

 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w 2017 roku.

VI. Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

  • infrastruktura,

  • bezpieczeństwo

  • środowisko i ekologia,

  • estetyka przestrzeni publicznej,

  • edukacja,

  • sport, rekreacja i turystyka,

  • kultura, tradycja,

  • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,

  • integracja społeczna,

  • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu,

  • współpraca zagraniczna,

  • najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

 2. Obszary kategorii mogą się przenikać, jednak wyłoniony przez Kapitułę Konkursu projekt (praca konkursowa) może zostać nagrodzony jednokrotnie. Natomiast Kapituła może zdecydować o połączeniu kategorii.

 3. W celu promocji współdziałania pracodawców ze środowiskami lokalnymi, w tym z OSP, oraz ich społecznego zaangażowania w podejmowane lokalnie inicjatywy Organizator Konkursu FLORIANY ustanowił kategorię, w której nagradzani będą najbardziej zaangażowani społecznie pracodawcy. Zgłoszenia mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu i przesłanie na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: FLORIANY, w terminie do 28 lutego 2017 roku.

 4. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej chcąc docenić i propagować indywidualne inicjatywy OSP realizowane na rzecz lokalnych społeczności w ww. kategoriach, ustanawia Nagrody i Statuetki dla najlepszych przedsięwzięć i projektów zrealizowanych samodzielnie w latach 2015/2016. Obowiązuje regulamin Konkursu FLORIANY z wyłączeniem punktów I.2, I.4, II.2.

 5. Kapituła Konkursu przyznaje nagrody w uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu.

 6. Zwycięzcom przyznane zostaną statuetki FLORIANY oraz nagrody, o których Organizator poinformuje do dnia 30 kwietnia 2017 r.

VII. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.

 2. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.

 2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 3. Podczas uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Organizator ogłosi informację na temat kolejnej jego edycji.

 4. Informacje o Konkursie, jego Organizatorze oraz Partnerach będą publikowane na łamach „Strażaka” oraz na stronach internetowych Związku OSP RP, „Strażaka” i floriany.pl. A także przekazywane podczas imprez organizowanych przez Związek OSP RP i spotkań z udziałem redakcji miesięcznika „Strażak”. Do informowania o Konkursie poprzez serwisy i strony internetowe zostaną zaproszone również Samorządy, a także lokalne media.