Regulamin konkursu

 

V Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja projektów/inicjatyw, których realizacja zakończyła się w latach 2021-2022. Wyjątkiem jest kategoria specjalna, w której oceniane będą inicjatywy realizowane od  2023 roku.
 3. Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak:
 • jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty i województwa
 • placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne)
 • organizacje pozarządowe
 1. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
 2. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu.
 3. Konkurs ma charakter cykliczny.
 4. Informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej konkursu floriany.pl a dodatkowo na stronach internetowych Związku OSP RP oraz w mediach społecznościowych Konkursu FLORIANY„Strażaka”ZOSP RP.

II. Kategorie konkursowe

Organizator ustanawia obszary tematyczne, w których można zgłaszać projekty w kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej
II Ochrona środowiska i ekologia
III Edukacja
IV Sport, rekreacja i turystyka
 V Kultura i tradycja
VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
 VII Kategoria specjalna 

 

 III.   Założenia organizacyjne

 1. Edycję konkursu rozpoczyna jego ogłoszenie.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 maja do 30 czerwca 2023 r.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 • Aby zgłosić inicjatywę w kategoriach I-VI należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz jest do pobrania w zakładce KONKURS/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU
 • Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i przesłać pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją konkursową na adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 z dopiskiem na kopercie Konkurs FLORIANY. .
 • Warunkiem prawidłowego zgłoszenia inicjatywy jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego Google dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoPNaiXJ_zHTEFcU_mvMq_hCGrMLTjQCYNIuK-perVn2Wu3g/viewform oraz na stronie floriany.pl w zakładce KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU
 • UWAGA: po wypełnieniu formularza Google w Internecie i kliknięciu w przycisk „PRZEŚLIJ (SUBMIT)”, zgłoszenie zostanie zarejestrowane a jego kopia przesłana na adres e-mail podany na początku formularza.
 • W przypadku zgłoszenia przez OSP więcej niż jednego projektu/inicjatywy wymagane jest wypełnienie osobnego formularza i zgłoszenia internetowego z podaniem innego adresu e-mail na początku formularza. Do jednego formularza nie może być wpisanych więcej niż jeden projekt.
 • Wydrukowany i podpisany przez upoważnione osoby formularz/formularze wraz z dokumentacją konkursową (na nośniku) należy przesłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY”, w terminie do 30 czerwca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki).
 • W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu/inicjatywy, do każdego formularza należy załączyć osobny nośnik z dokumentacją zdjęciową lub filmową.
 1. W przypadku problemów lub pytań podczas wypełniania formularza należy skontaktować się z redakcją miesięcznika „Strażak” tel. 22 509 50 76
 2. O dotrzymaniu terminu nadesłania zgłoszenia wraz z załącznikami decyduje data stempla pocztowego lub data nadania. Prace konkursowe dostarczone z datą stempla pocztowego lub datą nadania późniejszą niż 30 czerwca 2023 roku nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Uczestnicy mogą zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jeden projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych. Zgłaszany projekt może być przyporządkowany tylko do jednej kategorii konkursowej.
 4. Kapituła powołana przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni nominowanych do nagrody oraz zwycięzców.
 5. Decyzję o ewentualnym utworzeniu kategorii VII specjalnej podejmuje organizator, tj. dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP i wraz z Partnerem/Partnerami ustala jej zasady, które zostaną uregulowane osobnym dokumentem zatwierdzonym przez dyrektora ZW ZOSP RP.

  IV. Wymogi dotyczące pracy konkursowej

 1. Do Konkursu należy przygotować pracę, na którą składają się:
 • płyta CD/DVD lub pendrive zawierające dokumentację zdjęciową lub filmową, publikacje prasowe, wydawnictwa, itd. Prace bez dołączonej płyty CD/DVD lub pendrive’a będą dyskwalifikowane
 1. Opis zrealizowanego projektu/inicjatywy musi spełniać następujące wymogi formalne:
 • zgłaszający są jego autorami lub współautorami;
 • napisany jest w języku polskim;
 • spełnia określone w Regulaminie wymagania;
 • został dostarczony pod wskazany w Regulaminie adres w terminie określonym przez Organizatora.
 • Inicjatywa, która została nagrodzona w poprzednich edycjach Konkursu nie może być ponownie zgłaszana.

V. Kapituła Konkursowa

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu.
 2. Zadania Kapituły Konkursu:
 • kwalifikacja zgłoszonych prac;
 • ocena zakwalifikowanych prac;
 • przyznanie statuetek.
 1. Kapituła może zwrócić się do autorów prac konkursowych o udzielenie dodatkowych informacji na temat projektu.
 2. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
 3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
 4. Kapituła ogłosi nominowanych do FLORIANA w dwóch grupach:
 • OSP, które zrealizowały projekt samodzielnie;
 • OSP, które zrealizowały projekt wspólnie z partnerami; w poszczególnych kategoriach w terminie podanym przez Organizatora
 • VI. Ocena projektów i wyłonienie zwycięzców

 1. Oceny projektów dokonuje Kapituła Konkursu.
 2. Kapituła może zapraszać na swoje posiedzenia osoby pełniące role pomocnicze i doradcze.
 3. Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienie treści lub uzupełnienie nieczytelnych elementów zgłoszenia.
 4. Kapituła, według swojego uznania i za zgodą zgłaszającego, może przesunąć projekt do innej kategorii.
 5. Kapituła nominuje najlepsze projekty w każdej kategorii w liczbie przez siebie ustalonej.
 6. Kapituła w porozumieniu z Organizatorem może nominować projekty do nagród specjalnych.
 7. O nominacji zgłaszający zostają poinformowani na stronach www.floriany.pl i www.zosprrp.pl.
 8. Spośród projektów nominowanych Kapituła wybiera zwycięzców.

    VII. Gala i przyznanie nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali rozdania FLORIANÓW.
 2. Termin i miejsce Gali wyznacza Organizator Konkursu.
 3. W przypadku kategorii specjalnej o nagrodach decyduje organizator wspólnie z Partnerem/Partnerami kategorii.

  VIII. Warunki udziału i prawa autorskie

 1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.
 2. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 3. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem.
 5. Zgłaszający przenosi prawa autorskie do wszystkich przesłanych na Konkurs materiałów w tym również zdjęć i filmów na ZOSP RP.
 6. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.
 7. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

  IX. Przetwarzanie danych osobowych

 8. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Organizator Konkursu, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 9. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zosprp.org.pl.
 10. Dane osobowe Uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 12. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • pełniona funkcja,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
 • adres do korespondencji (np. w celu wysyłki nagrody),
 • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • data urodzenia,
 • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Raz do roku Organizator Konkursu będzie dokonywał oceny zasadności dalszego przetwarzania danych osobowych, a jeśli uzna, że nie jest to już dłużej zasadne dokona ich zniszczenia lub anonimizacji.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

X. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu, na potrzeby Konkursu.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

  XI. Postanowienia końcowe

 5. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
 6. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 7. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kapituła Konkursu.