Regulamin konkursu

 

         II Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja projektów/inicjatyw zrealizowanych
  w latach 2016 – 2017.
 3. Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z :
 • jednostkami samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiatów i województw;
 • placówkami i instytucjami (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne)
 • organizacjami pozarządowymi;
 • pracodawcami
 • innymi podmiotami
 1. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
 2. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu.
 3. Konkurs ma charakter cykliczny.
 4. Realizatorem Konkursu jest Miesięcznik „Strażak”
 5. Informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej konkursu floriany.pl, a dodatkowo na stronach internetowych: zosprp.pl , strazak.org.pl oraz partnerów Konkursu.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Edycję konkursu rozpoczyna jego ogłoszenie.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia ogłoszenia konkursu do końca lutego 2018 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w  Konkursie jest:
 • wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego
  i opisu zrealizowanego projektu (załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu)
 • przesłanie w wersji papierowej wraz z dokumentacją konkursową
  w terminie do końca lutego 2018 r. na adres:
  Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
  z dopiskiem: „FLORIANY”
 1. O dotrzymaniu terminu nadesłania zgłoszenia wraz z załącznikami decyduje data stempla pocztowego.
  Prace konkursowe dostarczone z datą stempla późniejszą niż 28 lutego 2018 roku nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić do udziału w Konkursie różne projekty/inicjatywy
  w różnych kategoriach, przy czym dany projekt może być zgłoszony tylko do jednej kategorii.
 3. Kapituła powołana przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni zwycięzców.

III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej

 1. Do Konkursu należy przygotować pracę,  na którą składają się:
 • wypełniony w wersji papierowej formularz zgłoszeniowy  (zał. nr 1)
 • opis w wersji papierowej zrealizowanego projektu/inicjatywy (zał. nr 2) 
 • wersja elektroniczna na płycie CD zawierająca kopię formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1), opis projektu (zał. nr 2) i dokumentację zdjęciową lub filmową.
  Prace bez dołączonej płyty CD będą dyskwalifikowane.
 • opcjonalnie: wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. nr 3) dla kategorii: Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca.
 1. Opis zrealizowanego projektu/inicjatywy musi spełniać następujące wymogi formalne:
  • zgłaszający są jego autorami lub współautorami,
  • napisany jest w języku polskim,
  • jest zgodny z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Regulaminu,
  • spełnia określone w Regulaminie wymagania,
  • został dostarczony pod wskazany w Regulaminie adres w terminie określonym przez Organizatora.

IV. Warunki udziału

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej pocztą lub kurierem
  (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) pod wskazany w  Regulaminie adres w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018  roku.
 2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Prace konkursowe nadesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 5. Materiały przysłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem.
 7. Zgłaszający przenosi prawa autorskie na ZOSP RP.

V. Kapituła Konkursu

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu.
 2. Zadania Kapituły Konkursu:
  • kwalifikacja zgłoszonych prac,
  • ocena zakwalifikowanych prac,
  • przyznanie statuetek.
 3. Kapituła może zwrócić się do autorów prac konkursowych, o udzielenie dodatkowych informacji na temat projektu.
 4. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
 5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
 6. Kapituła ogłosi w poszczególnych kategoriach nominowanych do FLORIANA w dwóch grupach:
  • OSP, które zrealizowały projekt samodzielnie
  • OSP, które zrealizowały projekt wspólnie z partnerami,

VI. Kategorie konkursowe

Organizator ustanawia obszary tematyczne, w których można zgłaszać projekty w kategoriach:

I Infrastruktura
II Bezpieczeństwo
III Ochrona środowiska i ekologia
IV Estetyka przestrzeni publicznej,
V Edukacja
VI Sport, rekreacja i turystyka
VII Kultura i tradycja
VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
IX Innowacje oraz integracja cyfrowa
X Współpraca zagraniczna
XI Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.
XII Specjalna, o której zakresie oraz zasadach poinformuje Organizator

 

VII. Ocena projektów i wyłonienie zwycięzców

 1. Oceny projektów dokonuje Kapituła Konkursu.
 2. Kapituła może zapraszać na swoje posiedzenia osoby pełniące role pomocnicze
  i doradcze.
 3. Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienie treści lub uzupełnienie nieczytelnych elementów zgłoszenia.
 4. Kapituła nominuje najlepsze projekty w każdej kategorii w liczbie przez siebie ustalonej.
 5. Kapituła w porozumieniu z Organizatorem może nominować projekty do nagród specjalnych.
 6. O nominacji zgłaszający zostają poinformowani zgodnie z danymi podanymi
  w zgłoszeniu.
 7. Spośród projektów nominowanych Kapituła wybiera zwycięzców.

VIII. Gala i przyznanie nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali rozdania FLORIANÓW.
 2. Termin Gali wyznacza Organizator Konkursu.
 3. Główną nagrodą dla zwycięzców w każdej kategorii – w obu grupach jest
  statuetka FLORIANA.
 4. W przypadku kategorii specjalnych o nagrodach decyduje organizator wspólnie
  z partnerem kategorii.
 5. Do nagrody głównej mogą zostać przyznane nagrody dodatkowe ufundowane przez: Kapitułę ,Partnerów, Patronów i Organizatora Konkursu.

IX. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

X. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
 2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kapituła Konkursu.