FLORIANY 2017 – Kategoria XII

Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica Spółka Akcyjna, województwo wielkopolskie

Amica S.A – producent sprzętu AGD, firma zatrudnia ok. 2 500 pracowników mieszkających w okolicach Wronek. Prezes Zarządu Amica S.A., Pan Jacek Rutkowski, jest zaangażowany w działania o szerokim zakresie, które przynoszą pracownikom i całej społeczności wiele korzyści poprawiających jakość życia:

  • Ochotnicza Straż Pożarna Amica – jednostka licząca 42 członków OSP jest utrzymywana jest wyłącznie z budżetu firmy. Działania straży polegają na zwalczaniu pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń nie tylko na terenie firmy. OSP Amica jest również, za przyzwoleniem Prezesa firmy, dysponowana przez PSP Szamotuły do zdarzeń na terenie powiatu. Do działań OSP zalicza się także wiele prowadzonych akcji profilaktycznych polegających na szerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  • Fundacja Amicis – firma prowadzi fundację, której celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują tj. dzieciom, osobom starszym, schorowanym, bezdomnym i uzależnionym.

  • firmowe przedszkole i żłobek Amica Kids – Amica S.A. jest jedyną w powiecie firmą, która prowadzi przedszkole i żłobek dla dzieci pracowników. Placówka jest pomocą dla pracowników/rodziców w łączeniu życia prywatnego z zawodowym. W większości koszty utrzymania dzieci w placówce pokrywa pracodawca, a rodzic partycypuje w minimalnym stopniu w kosztach, które są uzależnione od jego dochodów. Do placówki uczęszcza 70 przedszkolaków i 30 dzieci żłobkowych.

  • ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Mierzynie – Amica S.A. prowadzi ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, w którym od maja do października odpoczywają pracownicy z rodzinami. Pracownicy mają możliwość korzystania z 21 w pełni wyposażonych domków, świetlicy, placu zabaw za niewielką opłatą. W roku 2016r. z ośrodka skorzystało 812 pracowników.

  • przychodnia zakładowa – celem przychodni jest dbałość o stan zdrowia pracowników. Oprócz badań medycyny pracy, pracownicy oraz ich rodziny, mogą korzystać z usług innych specjalistów.

  • bufet zakładowy – czynny od 07.00 do 19.00 umożliwia wszystkim osobom przebywającym na terenie firmy skonsumowanie ciepłego posiłku w promocyjnej cenie, co jest ważnym aspektem w trzyzmianowym systemie pracy.

  • ratownicy wydziałowi – firma posiada grupę 92 wykwalifikowanych ratowników dbających o bezpieczeństwo w firmie. Załoga, wyposażona w podręczny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz dyżurne telefony ratownicze, służy pomocą podczas wypadków i nagłych zachorowań. W roku 2015r. ratownicy przywrócili akcję serca pracownikowi z zatrzymaniem krążenia, wykorzystując jeden z defibrylatorów zewnętrznych AED. Spośród ww. ratowników każdego roku 4-osobowa drużyna bierze udział w mistrzostwach Polski „Bezpieczna Firma” podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje.

  • rekreacja – pracodawca dba o kondycję fizyczną jak i psychiczną pracowników poprzez różnego rodzaju formy rekreacji. 2016r. 100 pracowników skorzystało z odnowy biologicznej, 300 pracowników z pływalni, 730 pracowników z sali gimnastycznej i 45 z kręgielni.

  • profilaktyka zdrowotna – pracodawca umożliwia pracownikom nieodpłatne korzystanie z dodatkowych badań profilaktycznych (mammografia, rak szyjki macicy, rak prostaty, szczepienia przeciw grypie itp.)

  • wspieranie lokalnych społeczności – w uznaniu za zaangażowanie, finansowe i rzeczowe, w wsparcie lokalnych grup społecznych, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wręczył w 2015 r. Prezesowi Amica S.A. statuetkę „Duma Wronek”.

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o. Sp.k, województwo wielkopolskie

Nowak Okucia Meblowe Sp. z o.o. Sp. k. – firma z branży metalowej z siedzibą w Olszowej składająca się z 2 zakładów zatrudnia ok. 400 osób. Alojzy Nowak, założyciel firmy wyróżnia się prospołeczną postawą wobec problemów środowiska wiejskiego, w którym żyje i funkcjonuje. Troszczy się o właściwe warunki pracy w firmie, szkoły, parafii i funkcjonowania wiejskich organizacji. Służy pomocą finansową, rzeczową oraz nieodpłatnie świadczonymi usługami (prace ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne, sprzęt transportowy i budowlany), przekazuje 1% podatku dochodowego na rzesz miejscowej OSP, partycypuje w kosztach inwestycji wiejskich i samorządowych.

Prospołeczna postawa pana Alojzego Nowaka, wspierająca m. in. szkołę, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, LZS, parafię i władze samorządowe, przynosi wymierne korzyści całej społeczności. Efektem tych działań jest istotna poprawa infrastruktury polegająca na doposażeniu obiektów lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, boiska i siedzisk dla kibiców LZS, remoncie elewacji szkoły i dofinansowaniu wycieczek szkolnych, pomocy w budowie kaplicy cmentarnej, ufundowaniu dzwonu o napędzie elektronicznym w nowo wybudowanej kaplicy na parafialnym cmentarzu, wykonaniu ogrodzenia przy kościele. A. Nowak wspiera również Radę Sołecką partycypując w kosztach budowy gminnej drogi asfaltowej, służąc pomocą finansową i materiałową przy organizacji imprez oraz uroczystości wiejskich.

Dzięki społecznej pomocy A. Nowaka, ważne dla wspólnoty obiekty jak remiza OSP wraz z kuchnią Koła Gospodyń Wiejskich, boisko i pomieszczenia LZS, szkoła i kościół zyskały na atrakcyjności i funkcjonalności, stwarzając całej społeczności lepsze warunki do spotkań i wspólnego spędzania czasu. W wyniku współpracy przedsiębiorców z organizacjami wiejskimi i samorządem gminnym wieś stale się rozwija, przyciągając nowych mieszkańców – zgodnie z danymi statystycznymi w latach 2008-2015 we wsi przybyło 35 nowych posesji i powstają następne, wzrosła liczba mieszkańców i wynosi obecnie 1 126 (jest to wieś o największej liczbie ludności w gminie Kępno), wzrasta liczba podmiotów gospodarczych (w 2010 r. było ich 48, obecnie 66).

Nie mniej ważnymi efektami są zachodzące pod wpływem tych działań zmiany w świadomości mieszkańców, którzy widzą, że dzięki wspólnym społecznym działaniom wieś pięknieje i staje się coraz bardziej przyjazna jej mieszkańcom. Wpływa to na kształtowanie prospołecznych postaw, lokalnego patriotyzmu, rozwijanie troski o swą „małą ojczyznę” oraz zaangażowanie w budowę „społeczeństwa obywatelskiego”. Sprzyja także nabywaniu przez mieszkańców nowych umiejętności i doświadczeń stwarzających możliwość kultywowania i rozwoju miejscowych tradycji, tworzeniu możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, uczeniu mieszkańców wspólnego działania oraz pracy dla innych, inspiruje społeczność do podejmowania wspólnych inicjatyw.