FLORIANY 2017 – Kategoria X

Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

Ochotnicza Straż Pożarna Rabiany

Gmina Korytnica , powiat węgrowski , województwo mazowieckie

Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna

Projekt realizowany przez OSP z partnerami

Czas realizacji: 01.06.2016 – 30.12.2016

Finansowanie: środki własne OSP, dofinansowanie z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, środki Urzędu Gminy oraz prywatnych sponsorów. Wkład niefinansowy: społeczne zaangażowanie OSP, wolontariat

Opis inicjatywy:

Celem projektu było stworzenie multimedialnej sali w remizie OSP Rabiany, w której mieszkańcy gminy mogliby korzystać z Internetu. Dotychczas zaledwie 37% społeczności miało dostęp do sieci i były to głównie osoby młode – do 30 roku życia, natomiast osoby starze były „cyfrowo” wykluczone. Celem inicjatywy była także aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizowanie spotkań, podczas których wszyscy mieliby dostęp do sieci, mogliby uczestniczyć we wspólnych projekcjach filmów, zdjęć czy transmisji sportowych na wielkim ekranie.

Inspiracją do realizacji inicjatywy była zaobserwowana słaba integracja społeczności lokalnej i brak więzi między pokoleniami, wynikające z różnicy poglądów, izolowanie się osób starszych od wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości oraz istnienie grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ograniczona dostępność do nowoczesnych technologii teleinformatycznych wpływała na brak możliwości rozwoju zainteresowań, nabywania nowych umiejętności i nie sprzyjała aktywności społecznej

W ramach projektu koordynatorzy z OSP zmobilizowali wolontariuszy, szukali wsparcia wśród lokalnych władz i przedsiębiorców, a następnie organizowali spotkania dla społeczności i zakupili sprzęt niezbędny do stworzenia innowacyjnej świetlicy, która stała się miejscem spotkań z dostępem do sieci.

Efekty:

Dzięki stworzeniu nowoczesnej przestrzeni multimedialnej w remizie OSP Rabiany udało się przełamać niską aktywność społeczną i brak chęci współdziałania jednych środowisk z innymi mieszkańcami. W efekcie udało się zaktywizować młodzież do działań z osobami starszymi a także przeciwdziałać zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań multimedialnych mieszkańców oraz integrację społeczną. Beneficjentami projektu są mieszkańcy wsi Rabiany, ich goście oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości (około 120 osób).