FLORIANY 2017 – Kategoria V

Edukacja – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

Gmina Myślenice, powiat myślenicki , województwo małopolskie

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: samorząd

Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Finansowanie: dotacje Urzędu Miasta i Gminy, środki własne członków OSP i sympatyków. Wkład niefinansowy: wolontariat

Opis inicjatywy:

Celem inicjatywy było stworzenie bezpiecznego i przyjemnego miejsca działającego na zasadzie „otwartych drzwi”, do spędzania w sposób twórczy wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat a także stworzenie warunków do udzielania im pomocy i wsparcia w nauce oraz w rozwiązywaniu trudnych dla nich problemów. Założeniem przyświecającym przy tworzeniu Klubu było również rozwijanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Potrzebą realizacji projektu było poszukiwanie takich form oddziaływań na dzieci i młodzież, ich rodziców, które umożliwią prawidłowy rozwój osobowości, a także ułatwią rozpoznawanie pojawiających się problemów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach klubowych, najmłodsi mieszkańcy nabędą poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy. Jednocześnie taka forma opieki i pomocy ograniczy narażenie młodzieży na destrukcyjne wpływy innych grup czy na innego rodzaju zagrożenia. Uczestnicy Klubu nauczą się pożytecznego zagospodarowania czasu, wyrażania własnych opinii, nabędą umiejętności pracy zespołowej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szacowana ilość uczestników prowadzonych zajęć objęła około 100 osób. Wsparciem w działaniach Klubu są i będą także druhowie OSP Poręba z wykształceniem pedagogicznym.

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu codziennego funkcjonowania Klubu po lekcjach szkolnych. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach ogólnych – indywidualnie i w trybie grupowym – w kołach i zespołach zainteresowań. Uczestnicy mogą rozwijać zdolności plastyczne, muzyczne, kulinarne, układać kalambury, puzzle i po prostu bawić się z innymi dziećmi. Organizatorzy Klubu postawili sobie także za cel ograniczanie agresji i używania wulgaryzmów, wpajanie zasad dobrego wychowania i współpracy w grupie oraz pomaganie rodzinom w problemach wychowawczych.

Efekty:

Efektem przeprowadzonych działań jest Klub, którego funkcjonowanie i opiekunów wspierają, na zasadzie wolontariatu, członkowie OSP z wykształceniem pedagogicznym. W Porębie powstało przyjazne i bezpieczne miejsce zapewniające wyrównywanie szans edukacyjnych, w którym najmłodsi mieszkańcy mogą spędzać czas w sposób atrakcyjny i kreatywny, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, kondycję fizyczną, zabawę i pracę zespołową. W ramach zajęć lepiej poznają lokalną historię i tradycje, mają możliwość spotykania interesujących ludzi. Są te zachęcani do korzystania z instytucji kulturalnych i oświatowych. Dodatkowo, bliżej poznają życie strażaka, a przystępując do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorą udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Klub jest ważnym miejscem zwłaszcza dla dzieci z rodzin patologicznych, ponieważ w tym właśnie miejscu odnajdują spokój, poczucie bezpieczeństwa, radość życia, poczucie godności, prawo do życia w spokoju i bezpieczeństwie. Klub współdziała z lokalnymi organizacjami, ze Szkołą podstawową, chętnie wspiera działania Parafii, Koła Gospodyń Wiejskich i rady Sołeckiej.

Bezpośrednimi beneficjentami inicjatywy są dzieci i młodzież oraz ich rodzice, ale w szerszym kontekście, wychowawcze i edukacyjne efekty działalności Klubu w przyszłości przyniosą korzyści całej społeczności.

Ochotnicza Straż Pożarna Niegowonice

Gmina Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie

Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Finansowanie: środki własne prowadzącego spotkania – druha Tomasza Męcik-Kronenberga z Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z Psem OSP Niegowonice

Opis inicjatywy:

Celem projektu była edukacja przez zabawę z psami ratowniczymi wykorzystywanymi na co dzień w akcjach poszukiwawczych, poznanie ich mądrości, determinacji oraz możliwości służenia społeczeństwu jakie oferuje działalność w OSP. Dzięki temu możliwe było kreowanie pożądanych zachowań u najmłodszych, uczenie ich empatii dla zwierząt i ludzi a także bezpiecznych zachowań w kontakcie ze zwierzętami, a przede wszystkim w przypadku ataku psa. Inicjatywa została zrealizowana przez druha Tomasza Męcik-Kronenberga z Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z Psem OSP Niegowonice i jego 2 psy: Basię i Zosię. Edukacja polegała na 2-godzinnych spotkaniach z dziećmi, podczas których zapoznawały się z psami, następnie uczestniczyły w prelekcji edukacyjnej oraz pokazach zachowań psów.

Pierwotnym założeniem inicjatywy była potrzeba wyjaśniania dzieciom, że działania Straży Pożarnej i OSP nie ograniczają się do gaszenia pożarów, ale obejmują m. in. ratownictwo wodne, wysokościowe i poszukiwawcze. Na rozwinięcie zakresu edukacyjnego wpłynęły doniesienia medialne dotyczące ataków i pogryzień przez psy, a ego typu sytuacje najczęściej są skutkiem nieumiejętnego wychowania psa lub zachowanie człowieka. Inspiracją były także informacje o zbyt pochopnych decyzjach zakupu psa. Podczas zajęć wyjaśniano także dzieciom i rodzicom, że pies to przyjaciel, ale i obowiązek oraz odpowiedzialność, a posiadanie psa i jego prawidłowe wychowanie jest wspaniałą inwestycją w rozwój psychoruchowy dziecka. Chęć zdobycia wiedzy, kontakt ze zwierzętami, zainteresowanie opowieściami strażaka, ratownika, lekarza przerosły oczekiwania prowadzącego.

Efekty:

Zajęcia z psami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców oraz opiekunów placówek, w których odbywały się spotkania. Organizatorzy inicjatywy otrzymywali liczne zaproszenia i prośby o przeprowadzenie zajęć, a w niektórych przypadkach spotkania te były powtarzane. W 2016 r. odbyło się 26 spotkań z psami: w przedszkolach, świetlicach i szkołach, na festynach, podczas dożynek w gminie Łazy i sąsiednich miejscowościach, podczas szkolenia ratowniczego OSP. Dzięki uprzejmości strażaków i kierownictwa PSP przeszkolono także 80 dzieci w zakresie zabiegów reanimacyjnych prowadzonych u dzieci i dorosłych. Podczas Gali Wolontariatu uczestnicy podkreślali prospołeczny charakter inicjatywy „Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek”, a autor inicjatywy otrzymał z rąk Posłów i Senatorów RP nagrodzę „Laur Wolontariatu” oraz wizerunek psa ratowniczego wykonanego przez dzieci w skali 1:1.