FLORIANY 2017 – Kategoria IV

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach

Gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie

Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Sołtys i Rada Sołecka wsi Bródki, Urząd Miasta i Gminy Lwówek

Czas realizacji: 15.05.2015 – 30.09.2016

Finansowanie: środki z budżetów samorządowych i funduszu sołeckiego, dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla OSP za konkurs „Pięknieją Wielkopolskie Wsie”. Wkład niefinansowy: praca społeczna strażaków i mieszkańców wsi

Opis inicjatywy:

Inicjatywa polegała na zagospodarowaniu zaniedbanej sadzawki w reprezentacyjnym centrum wsi, stworzeniu strefy rekreacji i wypoczynku oraz miejsca spotkań dla mieszkańców. Ważnym celem projektu było stworzenie wspólnoty i więzi społecznych poprzez zaangażowanie mieszkańców do pracy społecznej podczas realizacji projektu.

Projekt miał spełnić potrzeby społeczności – dorosłych i dzieci, pod względem estetycznym i funkcjonalnym jako plac zabaw dla najmłodszych i miejsce wspólnych spotkań. Dodatkowo w Bródkach istniała potrzeba zabezpieczenia przeciwpożarowego, a sama sieć wodociągowa nie zapewniała należytego bezpieczeństwa.

Zagospodarowanie sadzawki przeprowadzono w kilku etapach, podczas których oczyszczono i wyrównano teren, zbudowano skarpę i linię brzegową, położono chodnik, zbudowano drogę dojazdową i miejsce na ognisko, zamontowano drewnianą altanę z ławkami i dwie zewnętrzne siłownie. Następnie oczyszczono sadzawkę, wybudowano pomost z ławkami, miejsce na ognisko wyposażono w ławki i elementy placu zabaw dla dzieci. W ostatniej fazie realizacji posadzono drzewka i krzewy, rośliny wodne, teren przyozdobiono kamieniem dekoracyjnym, zainstalowano oświetlenie i ustawiono tablicę informacyjną o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródkach.

W bezpośrednią realizację inicjatywy zaangażowani byli strażacy OSP w Bródkach oraz mieszkańcy gminy.

Efekty:

Dzięki realizacji projektu, wieś Bródki stała się piękniejsza i bardziej atrakcyjna – zyskała miejsce wypoczynku, rekreacji i zabaw przeznaczone do publicznego użytkowania. Poprawiło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dodatkowo, mieszkańcy i przyjezdni zatrzymujący się przy sadzawce św. Floriana będą mieli możliwość poznania bogatej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródkach i jej wkładu w rozwój tej Małej Ojczyzny opisanych na tablicy informacyjnej .

Jednocześnie miejscowa jednostka OSP wykazała się umiejętnością zorganizowania społecznej inicjatywy, zmobilizowania całej społeczności wokół działań na rzecz wspólnego dobra i pozyskiwania środków na sfinansowanie projektu. Dodatkowym efektem inicjatywy było pokazanie mieszkańcom okolicznych wsi, że wspólnym społecznym zaangażowaniem można zrealizować zamierzenia pozornie niemożliwe. Beneficjentami inicjatywy są wszyscy mieszkańcy wsi. Projekt został zrealizowany przy zaangażowaniu społecznym strażaków ochotników, mieszkańców gminy oraz ze wsparciem finansowym ze strony władz samorządowych.

Ochotnicza Straż Pożarna Goraj

Gmina Goraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie

Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: 2015 – 2016

Finansowanie: środki finansowe Urzędu Gminy, dotacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, fundusze sołeckie, środki parafialne oraz sponsoring przedsiębiorców, prywatne środki członków OSP

Opis inicjatywy:

Głównym celem działań była poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa użytkowników dojazdu do miejsc ważnych dla lokalnej społeczności: zabytkowego cmentarza żołnierskiego z okresu I Wojny Światowej w Zastawiu i cmentarza parafialnego w Goraju wraz z otaczającą infrastrukturą. Celem inicjatywy była także integracja różnych środowisk społecznych wokół wspólnych działań polegających na uszanowaniu pamięci zmarłych oraz poległych żołnierzy, pielęgnacji kultury i tradycji związanych z gminą Goraj.

Obydwa cmentarze, wpisane do rejestru zabytków, są ważnymi obiektami znajdującymi się na terenie gminy: cmentarz żołnierski jest związany z wydarzeniami historycznymi, zaś cmentarz parafialny, służący mieszkańcom do czasów obecnych, stanowi obiekt unikatowy ze względu na usytuowanie. Zaniedbany od lat stan cmentarzy, zwłaszcza w przypadku dojścia do cmentarza parafialnego, zaczął stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Działania, realizowane sukcesywnie, objęły m. in.:

Na Cmentarzu żołnierskim – porządkowanie i wymianę ogrodzenia nekropolii, zadbanie o groby poległych żołnierzy, organizację uroczystości upamiętniających. Na cmentarzu parafialnym – remont drogi dojazdowej, organizację kwesty, przebudowę alejki na cmentarz, porządkowanie otaczającego terenu.

W realizację inicjatywy zaangażowali się: OSP i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Goraj, uczniowie Zespołu Szkół w Goraju, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”, Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju, Gminna Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Malinianki”, Urząd Gminy Goraj, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Wojewódzki w Lublinie i prywatni sponsorzy.

Efekty:

Dzięki inicjatywie zorganizowanej przez OSP w Goraju przywrócono ład estetyczny i zwiększono bezpieczeństwo na zaniedbanych dotychczas cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków. W wyniku podjętych działań udało się także przywrócić pamięć wśród lokalnej społeczności o miejscu spoczynku ofiar I Wojny Światowej. Istotnym efektem inicjatywy było także zjednoczenie mieszkańców poprzez zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz wspólnych wartości oraz władz samorządowych wokół ważnych dla lokalnej społeczności obiektów należących do tradycji i kultury tego miejsca.

Beneficjentami inicjatywy są mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające cmentarze – w sumie tysiące ludzi.