FLORIANY 2017 – Kategoria II

Poprawa bezpieczeństwa – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna Bogunice

Gmina Lyski, powiat rybnicki, województwo śląskie

Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: 05.06.2016 – 04.12.2016

Finansowanie: środki pozyskane z funduszu „Działaj lokalnie”, środki własne OSP. Wkład niefinansowy: praca wolontariuszy, wykorzystanie istniejącego zaplecza OSP

Opis inicjatywy:

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa we wsi Bogunice, w której czas oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego wynosi aż 15 min., a samo jego wezwanie jest utrudnione przez słaby zasięg sieci komórkowych. Realizacja inicjatywy polegała na zamontowaniu tzw. „Przycisków życia” (w remizie OSP i w Sali OSP w centrum wsi) i połączeniu ich z systemem alarmowania OSP, by zapewnić natychmiastowe wezwanie strażaków wyposażonych w automatyczny defibrylator – nowoczesne urządzenie pozwalające uratować życie podczas nagłego  zatrzymania krążenia. W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia mieszkańców i strażaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na użycie AED a także działania informacyjne za pomocą ulotek, ogłoszeń w Internecie. Dodatkowo, ze względu na problemy w dostawach energii elektrycznej, z którymi czasem boryka się gmina, Wójt upoważnił OSP do zaopatrywania w agregaty prądotwórcze osoby, które posiadają urządzenia do podtrzymania życia.

Inicjatywa została zrealizowana w kilku etapach a w realizację zaangażowani byli członkowie OSP i wolontariusze.

Efekty:

Inicjatywa „Przycisk życia w Bogunicach” wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w całej gminie, znacznie zwiększyła świadomość i podniosła umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki tej inicjatywie podwyższyły się też kwalifikacje strażaków w ratowaniu życia – wszystkie przeszkolone osoby będą potrafiły udzielić pierwszej pomocy oraz użyć urządzenia typu AED w każdym miejscu, w którym się znajdą. Wskutek przeprowadzonych działań informacyjnych mieszkańcy będą umieli uruchomić przycisk życia, by pomóc swoim bliskim lub sąsiadom. Przeszkolone osoby potwierdziły również, że przezwyciężyły własny lęk przed udzielaniem pomocy i używaniem defibrylatora AED.

Beneficjantami inicjatywy są wszyscy mieszkańcy wsi. Będą nimi również wszyscy ludzie, którym w przyszłości zostanie udzielona pierwsza pomoc przez osoby przeszkolone w ramach inicjatywy „Przycisk życia w Bogunicach”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim

Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski, województwo opolskie

Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU”

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Gmina Cisek

Czas realizacji: 01.10.2016 – 07.11.2016

Finansowanie: środki Urzędu Gminy, wsparcie partnerów – Firmy Kamet, galerii „Odrzańskie Ogrody”, Firmy Aisko i Cewe Color. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP i MDP

Opis inicjatywy:

Założenie projektu polegało na edukacji społeczeństwa na temat bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom związanym z tlenkiem węgla. Inicjatywa skierowana była do dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – do rodziców. Czynnikiem mobilizującym do przeprowadzenia akcji na szerszą skalę była zatrważająca ilość zdarzeń z tlenkiem węgla, w których w sezonie grzewczym 2015/2016 odnotowano ponad 2 000 poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.

Uświadamianie społeczności o realnym zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla, o roli czujek czadu oraz o przestrzeganiu zachowań prewencyjnych zwiększy poczucie bezpieczeństwa i wpłynie na ograniczenie liczby zdarzeń zagrażających życiu. Dodatkowym celem inicjatywy była promocja służby w OSP. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą w remizie, a także w 2 największych centrach handlowych w województwie opolskim wraz z pokazami akcji ratowniczych. Rozdano ponad 1 400 ulotek, a foto-relację z działań oraz krótki film z akcji ratowniczej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza użytkowników mediów społecznościowych.

Efekty:

Inicjatywa informacyjno-edukacyjna objęła swoim zasięgiem nie tylko najmłodsze pokolenia, ale wszystkich mieszkańców gminy oraz osoby odwiedzające 2 największe centra handlowe województwa opolskiego i użytkowników mediów społecznościowych. Statystyki Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie już odzwierciedlają efekty akcji informacyjno-edukacyjnej: wzrost o ponad 300% wyjazdów do zdarzeń spowodowanych alarmem czujek, i w których nie było potrzeby hospitalizowania domowników. Dodatkowym efektem inicjatywy jest większa świadomość prężnego działania OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.