FLORIANY 2017 – Kategoria I

Rozbudowa lokalnej infrastruktury – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu

Gmina Rzeczniów, powiat lipski, województwo mazowieckie

Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: 10.01.2015 – 25.02.2015

Finansowanie: środki własne OSP

Opis inicjatywy:

Głównym celem projektu była poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez remont i doposażenie budynku Remizy OSP – wspólnej dla wszystkich mieszkańców przestrzeni pełniącej funkcję centrum życia społecznego i kulturalnego w miejscowości Grabowiec. Stan techniczny budynku wymagał poprawy i generalnego remontu – braki w wyposażeniu powodowały znaczne ograniczenia w prowadzeniu zajęć dla dorosłych oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W założeniu, ta ogólnodostępna przestrzeń miała zaspokoić społeczno-kulturalne potrzeby społeczności i służyć mieszkańcom Grabowca oraz pobliskich miejscowości, OSP, Radzie Sołeckiej oraz innym organizacjom społecznym jako miejsce integracji międzypokoleniowej sprzyjającej zacieśnianiu relacji międzyludzkich i społecznych. Celem inicjatywy była też poprawa estetyki infrastruktury i zwiększenie walorów rekreacyjnych całego sołectwa Grabowiec wpływających na pozytywne postrzeganie miejscowości przez jego mieszkańców, przez społeczności sąsiedzkie i odwiedzających Grabowiec a także wpływających na poprawę jakości życia.

Projekt przeprowadzono w kilku etapach, a w jego realizację zaangażowani byli członkowie OSP i lokalna społeczność przy wsparciu przedsiębiorstwa remontowo – budowlanego.

Efekty:

Zrealizowana inicjatywa podniosła standard użytkowy nowej przestrzeni oraz nadała obiektowi nowe funkcje: społeczne, kulturalne, rekreacyjne, co spowodowało ożywienie działalności kulturowej, zmobilizowanie do wspólnych działań na rzecz wsi, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej. Świetlica stała się atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, organizacji zebrań wiejskich, szkoleń, przyjęć z uroczystych okazji rodzinnych i wiejskich, imprez związanych z kultywowaniem tradycji zwyczajów ludowych.

Beneficjentami zrealizowanej inicjatywy są wszyscy mieszkańcy Grabowca a także społeczności okolicznych miejscowości.

Ochotnicza Straż Pożarna Zielkowo

Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie

Inicjatywa – Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie

Projekt realizowany przez OSP wraz z partnerami: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Komitet Budowy Obiektu rekreacyjno-Sportowego wsi Zielkowo, Urząd Gminy Lubawa

Czas realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2016

Finansowanie: środki pozyskane przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki z Gminy Wiejskiej Lubawa, przekazane z Kasy OSP, środki pozyskane przez OSP ze zbiórki od mieszkańców, od sponsorów i z darowizn jednego z druhów OSP. Wkład niefinansowy: praca społeczna druhów i mieszkańców

Opis inicjatywy:

Celem projektu było stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom za miejsce zabaw, spotkań, wypoczynku, treningów, zawodów sportowych i strażackich, miejsce różnych imprez plenerowych i integracyjnych.

Społeczność wsi, licząca 135 mieszkańców, przywiązuje dużą wagę do utrzymywania społecznych więzi, rozwijania lokalnego patriotyzmu, a przede wszystkim do dbania o najmłodsze pokolenia, dla których organizowane są festyny i zawody sportowe – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza po raz kolejny zdobyła I miejsce w Zawodach Gminnych MDP i III miejsce w powiatowych. Do niedawna we wsi nie było warunków do organizowania imprez czy spotkań integracyjnych, a dzieci i młodzież nie miały możliwości rozwoju swoich zdolności, grali w piłkę na łąkach czy ulicy, niektórzy spędzali wolny czas pod sklepem czy na przystanku autobusowym. Wielu zawodników reprezentuje Szkołę i Gminę w zawodach sportowych nawet na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a tymczasem treningi MDP musiały odbywać się w sąsiednich miejscowościach.

Inicjatywa została przeprowadzona w 4 etapach obejmujących: pozyskanie wsparcia ze strony władz samorządowych, utworzenie Komitetu Budowy Obiektu Rekreacyjno-Sportowego wsi Zielkowo, ustalenie harmonogramu działania oraz pozyskanie finansowania, przygotowanie terenu, stworzenie boiska, placu zabaw, parkingu i miejsca na ognisko. Zwieńczeniem prac było uroczyste otwarcie obiektu. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu partnerów – władz samorządowych i lokalnych organizacji, dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców wsi, druhów OSP oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarowej.

Efekty:

W wyniku realizacji projektu powstała nowa infrastruktura użytku publicznego – boisko, plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń do wspólnych spotkań. Obiekt umożliwi rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez najmłodszych jak i starszych mieszkańców Zielkowa a także przyjezdnych gości. Jednocześnie przestrzeń do codziennej rekreacji uatrakcyjniła wieś jako miejsce zamieszkania i wpłynęła na podniesienie jakości życia. Stała się wizytówką wsi oraz całego regionu.

Dodatkowym efektem inicjatywy jest integracja społeczna, która rozwinęła się w trakcie tworzenia obiektu poprzez współpracę pokoleń, wzmocnienie lokalnych więzi i solidarności. Dzieci i młodzież miały też okazję do poznawania lokalnej historii, obyczajów a także do rozwoju osobistego w życiu społecznym. Beneficjentami obiektu powstałego jako efekt podjętej inicjatywy będą wszyscy mieszkańcy wsi Zielkowo – od najmłodszych po seniorów a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości, całej gminy i powiatu.